996. Poselství Ježíše ze dne 15. prosince 2013 v 16:45.


PÝCHA JE NEBEZPEČNÁ VLASTNOST, PROTOŽE PŘESVĚDČUJE ČLOVĚKA, ŽE JE VĚTŠÍ, NEŽ BŮH


Má vroucně milovaná dcero,

lidstvo nezná Boží zákony a božskou vůli mého Otce. Člověk je Boží stvoření a jako takový nedostal dar vědění ve vztahu k mnoha tajemstvím, která znají pouze andělé a svatí v nebi. Proto jeden člověk nemůže říct, že ví, proč můj Otec dovolí, aby se určité události ve světě staly, a jiný tvrdit, že je zasvěcen do původu vesmíru. Člověk je prostě Božím služebníkem, ale Bůh, protože chtěl stvořit člověka ke svému dokonalému obrazu, ho obdařil mnohými dary a talenty. Nedal nikdy člověku znalosti ze stromu života a to mělo svůj důvod. Člověk zničil své postavení v Božích očích, když se Adam a Eva od Něho oddělili kvůli hříchu pýchy.

Hřích pýchy dnes pokračuje a je příčinou mnoha oddělení od Boha. Pýcha je nebezpečná vlastnost, protože přesvědčuje člověka, že je větší než Bůh. Pýcha pokouší člověka, aby porušoval Boží zákony božství. To zahrnuje přesvědčení, že člověk má právo rozhodnout, komu je dán dar života a kdo má právo jej odebrat.

Pýcha také přesvědčuje člověka, že ví, jak byl stvořen vesmír, ač ve skutečnosti takový zázrak nezná. Pouze Bůh má moc stvořit cokoliv. Pouze Bůh se může rozhodnout, nakolik dovolí zkoumat jeho Stvoření, nebo jím manipulovat. Přesto člověk věří, že zná všechny odpovědi. Věří-li člověk že ovládá svůj vlastní osud a osud ostatních, upadá do vážného omylu, protože když napodobuje hřích Lucifera, bude zavržen. Odmítne-li člověk odpovídat svému Stvořiteli, ten už pak nepřijde, aby ho utěšil v Poslední den.

Nesmíte se nikdy nechat pýchou přesvědčit, že víte vše o tomto světě i mimo něj, protože to není možné. Místo toho musíte naslouchat, přijímat pokyny ustanovené ve svatých evangeliích, abyste mohli žít v pokoji a souladu s vůlí mého Otce. Neboť když se před ním pokoříte, ukáže vám velkou slávu a pak, v Poslední den, porozumíte velkému tajemství jeho slavného království.


Váš Ježíš


zpět