995. Poselství Ježíše ze dne 14. prosince 2013 v 15:17.


BYLI JSTE TŘI ROKY PŘIPRAVOVÁNI. VSTAŇTE, ZVEDNĚTE SVŮJ KŘÍŽ A NÁSLEDUJTE MĚ.


Má vroucně milovaná dcero,

dnes byly zahájeny přípravy na můj zásah velkého milosrdenství k proměně lidských srdcí z kamene ve zlato. Znamení v počasí budou na svědectví těm, co mají oči k vidění a jsou pozorní k mému slibu dát každému stejnou příležitost ke spáse.

Ti, jejichž víra zeslábla, budou obnoveni ohněm Ducha Svatého. Duch Svatý bude tak mocný, že při spatření světla, paprsků mého milosrdenství, budou jeho silou mnozí sraženi k zemi.

Ti, kdo Mě nesnášejí a jejichž hříchy pro ně neznamenají nic, ještě více v duchu odumřou a v hrůze se ode Mne odplazí. Někteří můj zásah nepřežijí, protože budou otřeseni až za hranici snesitelnosti.

V tomto čase připravuji všechny vyvolené duše pobízením k vyhledání zpovědi a modlitbám za hříchy druhých. Můj čas nadchází. Můj zásah bude rychlý a mocný a od toho dne bude svět rozdělen ve dví. V ten den bude svět obrácen naruby a jen ti, kdo zůstanou v mé přízni, vydrží zkoušky, které všude uvidíte.

Byli jste tři roky připravováni. Vstaňte, zvedněte svůj kříž a následujte Mě. Buďte silní. Dám vám odvahu, protože ji budete potřebovat, až temnota duší, které odmítnou mé milosrdenství, padne na zemi, a pak se rozšíří. Pouze těm, kdo jsou požehnáni Duchem Svatým, bude dáno Světlo, které povede všechny, kdo chtějí vstoupit do mého království, aby byli schopni udržet směr na své cestě k věčnému životu.


Váš Ježíš


zpět