994. Poselství Ježíše ze dne 12. prosince 2013 v 23:15.


PO CELÉ DĚTSTVÍ JSEM VĚDĚL, KÝM JSEM


Má vroucně milovaná dcero,

protože se blíží čas mých narozenin, přeji si, aby všichni křesťané všude rozjímali o důvodu mého narození.

Mé narození bylo plánováno mým Otcem z jeho velkého milosrdenství a výjimečné lásky ke svým dětem. Jeho největší obětí bylo, že poslal svého jediného Syna, Jím zplozeného, do nevděčného světa, plného hříšníků, kteří Ho nechtěli poznat za jeho podmínek. Byl učiněn každý zásah skrze proroky ve snaze obrátit jejich zatvrzelá srdce k hledání jeho slávy. Ale obrátili se proti Němu a zabili proroky, kteří je živili potravou pro jejich duše.

Tím, že vyslal do světa nevinné dítě, svého jediného Syna, sám sebe postavil na místo prostého služebníka s lidským tělem před ty, kdo měli sloužit svému Pánu. Pán se proto stal služebníkem, v čemž byl největší způsob pokory. Přesto tak miloval své děti, že byl připraven pro ně učinit vše, aby je získal zpět z klamu a pokušení Satana.

Po celé dětství jsem věděl, kým jsem a co se ode Mne očekává. Byl jsem také velmi vylekán a přemožen tím vědomím, kým jsem a co se ode Mne očekává. Protože jsem byl člověkem, trpěl jsem strachem. Byl jsem snadno zranitelný. Miloval jsem všechny, se kterými jsem přišel do styku a všem jsem věřil, protože jsem je miloval. Nevěděl jsem, že Mě zabijí, protože jsem si myslel, že přišlo mé království. Určité věci byly přede Mnou skryty mým Otcem, který se Mnou nekomunikoval tak, jak byste si mysleli. Místo toho, když si to můj Otec přál, jsem dostal vlité poznání Mně uloženého úkolu, přinést spásu všem.

Každý druh Božího zásahu byl proveden, aby získal na svou stranu duše těch, kteří si mysleli, že znají zákony mého Otce, ale kteří je překroutili, aby vyhovovaly jejich vlastním tužbám a egu.

Strávil jsem mnoho let života s mou milovanou Matkou a otcem, sv. Josefem, tak jako každá rodina. Tolik jsem je miloval a byl jsem šťastný. Byli jsme si blízcí a má Matka obdržela zvláštní milosti, dané jí mocí Ducha Svatého. To znamenalo, že přesně věděla, co s sebou nese má mise. Věděla o těžkostech, kterým budu muset čelit. Odmítnutí. Posměch. Ale ani ona nevěděla, že budu zavražděn.

Bylo to po prvních dvou letech mé mise, kdy jsem trávil dvacet hodin denně kázáním Pravdy, když jsem si uvědomil, že opozice zesílila. Všichni, kdo slyšeli mé Slovo, byli k němu pozorní, i když nedokázali přesně pochopit, co se jim snažím říct. Mnozí, kdo přijali, že to, co jsem jim říkal, byla Pravda, shledali těžkým Mě následovat, kvůli posměchu, kterému čelili. V každém případě Mě moji nepřátelé neignorovali. Byl jsem předmětem mnoha debat, mnoha hádek a mnoha třenic.

Šířili o Mně hrozné lži, včetně mé morálky, příčetnosti a mých úmyslech – a přesto nemohli ignorovat, co jsem dělal, co jsem říkal a co jsem jim řekl o království svého Otce.

Byl jsem zrazen těmi, kdo Mě milovali, ale chyběla jim odvaha Mě následovat.

Milostí mého Otce, jsem přestál všechnu tuto bolest, dokud Mi nebylo jasné konečné poznání. Tehdy jsem věděl, že Mě nepřijmou. Ke konci jsem už znal pravdu, ale také jsem věděl, že se nemohu vzdát. A tak díky největšímu skutku pokory, se Bůh, skrze svého jediného Syna, stal obětí a dovolil tak člověku způsobit Mu strašné utrpení, bičování a násilnou smrt. Tento můj čin, vypadající zbaběle v Satanových očích, znamenal, že pochyboval, zda jsem byl ve skutečnosti Syn člověka. A tak byl oklamán. Proto Satan nemohl zmařit tento velký čin pokory, protože nebylo koho pokoušet. Když jsem šel vstříc smrti, dobrovolná, tichá oběť, plná lásky k lidstvu, on, Satan, nemohl s tímto skutkem soupeřit, protože nemá ani špetku pokory. A tak jsem šel dobrovolně a s planoucí touhou zachránit duše a zachovat světu dědictví věčného života. Nicméně mé království zůstalo z větší části v moci Satana. Duše však poznaly Pravdu.

Abych se ujistil, že lidstvo Pravdu chápe, přicházím dnes získat zpět své království. Tím jsem vzbudil Satanův hněv. Jeho plány k zakrytí Pravdy jsou propracované a důmyslné. Lstivě pronikl do mé církve v tomto svém posledním pokusu upřít Mi duše, pro něž jsem přišel. Duše, které mají přirozené právo na nádherné království, zaslíbené Mnou. Tentokrát Satan nevyhraje. Ale mnoho duší bude oklamáno a ošizeno o největší dar daný lidstvu mým milovaným Otcem. Žít život v Boží slávě s dokonalým tělem a duší na věčnost patří vám. Vám všem. Nepromarněte to tím, že se necháte oslepit k pravému Božímu Slovu.


Váš Ježíš


zpět