992. Poselství Matky Spásy ze dne 11. prosince 2013 v 22:05.


DOSTANOU ČESTNÉ DOKTORÁTY V NOVĚ OBNOVENÉ CÍRKVI FALEŠNÉHO PROROKA


Mé dítě,

svět bude oklamán mnoha skutky považovanými za dílo úžasné dobročinnosti. Dobročinnost vůči druhým bude vyhlášena tou nejpotřebnější vlastností v Božích očích.

Až se spojí ti, kteří ovládají vlády, církve a státy, získají nad Božími dětmi velkou kontrolu. Kontrola nad těmi méně šťastnými ve vaší společnosti znamená dvě věci. Buď je použita k dobrým účelům, nebo ke špatným.

Musím vás poprosit, abyste na této těžké cestě ke spáse zůstali soustředění se vší svou pozorností na přání mého Syna. Mnozí věrní Boží služebníci, byť s dobrými úmysly, budou příliš slabí, aby zůstali na cestě ke spáse. Budou pod tak silným tlakem nepřátel Boha na odsouzení mého Syna, že odpadnou od Pravdy.

Falešný prorok zavede silnou ekumenickou víru a ta uspokojí každého heretika. Většina v církvi mého Syna bude oklamána, ale téměř polovina posvěcených služebníků mého Syna odmítne poslední přísahu, která bude falešně prohlášena za náležející k svaté eucharistii. Svatá eucharistie a její znesvěcení bude samotným jádrem veškeré rozladěnosti a rozkolu.

Potom, až mu budou přisouzeny falešné zázraky, mnoho světových celebrit obklopí falešného proroka, hledajíce přízeň u jeho dvora. Pak vytvoří seznam poct a budou jim uděleny čestné doktoráty v nově obnovené církvi falešného proroka, která nebude nic než ulitou té původní. Všichni přijmou ceny za velká charitativní díla, nad kterými dohlíželi pod vedením podvodníka. Všichni si navzájem budou pět chválu, dokud veřejně neprohlásí falešného proroka živým světcem, za jeho takzvané zázraky, o kterých budou tvrdit, že je učinil jako Boží služebník. A pak on a antikrist budou ovládat většinu světa, ale Rusko a Asie nebudou zúčastněny, protože tyto dvě říše povstanou proti novému Babylónu, dokud Řím nebude zničen.

Všechny tyto události se stanou a až uvidíte kostely, jako místa, kde budou pyšně hlásat svou důležitost, své dobročinné skutky, pak jasně uvidíte, jak pýcha diktuje jejich záměry. Až padne Řím, nastanou mnohá soužení, ale budou mít krátké trvání. Pak dozraje čas pro návrat mého Syna, Ježíše Krista.

Nesmíte ignorovat tato proroctví. Budete-li stranit nové falešné víře, která bude brzy vyhlášena, odvrhnete tím mého Syna, Ježíše Krista a odloučíte se od jeho milosrdenství. Nikdy nevzdávejte své právo na věčný život kvůli komukoliv, kdo se vás pokusí svést ke kacířství.


Vaše milující Matka
Matka Spásy


zpět