991. Poselství Ježíše ze dne 10. prosince 2013 v 23:00.


NEDOKÁŽETE SDĚLOVAT PRAVDU, POKUD VAŠE EGO USILUJE O POPULARITU


Má vroucně milovaná dcero,

jak Mě bolí vidět tolik lidí přijímat falešnou pokoru, maskovanou humanismem, tak oblíbeným těmi v mé církvi.

Má úloha Spasitele a Vykupitele lidstva byla nyní zapomenuta. Budete i nadále svědky falešné pokory v mé církvi a všichni budou tleskat těm, kteří propagují potřebu starat se o materiální dobro lidí v nouzi. To všechno vyústí ve falešné náboženství.

Kdy jste se vy, kteří se nazýváte Božími služebníky, rozhodli nahradit Pravdu Božího Slova svými vlastními chybnými interpretacemi? Kdy jste se rozhodli nahradit křesťanství humanismem, kde není ani zmínka o Mně? Cožpak nevíte, že nic nevzejde z toho, co nepochází od Boha? Jak málo jste se naučili a jak nerozumní jste, věříte-li, že vaše takzvané dobré skutky – v zaměření na hmotné dobro – mohou kdy nahradit Pravdu.

Když ignorujete svoji hlavní úlohu – to nejdůležitější učení o záchraně Božích dětí – pak nemůžete nikdy říct, že jste moji služebníci. Jak snadné je pro vás vyzývat k záchraně chudých, ubohých a finančně strádajících členů vaší společnosti. Následováním této pomýlené cesty, kde hledáte obdiv světa pro vaše takzvané dobré skutky, tak zapomínáte tu nejdůležitější úlohu, pro kterou jste byli povoláni. Tou je sloužit Mně, vašemu Ježíši. Není jí hledání osobní popularity v mém svatém jménu. K čemu je komu dobré mít v životě materiální zajištění, když nemůže zachránit svou duši? Když hledáte obdiv laického světa veřejnými činy, zamýšlenými tak, aby vás učinily oblíbené, pak nenesete můj kříž. Když Mě nenapodobujete, pak za Mne nemůžete mluvit. Nedokážete sdělovat pravdu, pokud vaše ego usiluje o popularitu.

Když zapomenete na oběť, kterou jsem učinil k záchraně vašich duší, pak Mi nemůžete sloužit. Když kněz zapomene důvod, proč se stal mým služebníkem, jeho odpadnutí od milosti je desetinásobné oproti normální duši. Protože když se ode Mne odtáhne, vezme s sebou duše, na které má vliv a které důvěřují jeho úsudku. Slyšte nyní, moji služebníci, tuto výzvu pro záchranu duší všech, pro něž jste byli určeni skrze svátost kněžského svěcení. Pokud selžete v opakování toho, čemu jste byli naučeni, potom neučíte Pravdu. Prosazujete-li humanismus a pobízíte k tomu i duše ve svých diecézích, odmítáte Mě. Nahrazujete Mne, Ježíše Krista, touhou nejen propagovat sociální spravedlnost, ale hledat obdiv pro své dobré skutky v očích ostatních. Jejich obdiv a vaše touha po popularitě znamenají, že Mi už dále nesloužíte. Když Mi už nadále nesloužíte, umožníte sami sobě pád do omylu a brzy Mě už vůbec nebudete uznávat tak, jak máte.

Jen málo vás, vyvolení, Mi bude sloužit do Posledního dne. V ten den mnozí, kdo se nazývají mými služebníky v mé církvi na zemi, budou plakat a křičet, prosíce Mě o projev slitování. Tehdy však už pro Mne ztratí miliardy duší a mnozí z nich budou natolik zapletení v ohavnosti, že nepochopí pravdu o svém osudu dřív, než bude příliš pozdě.

Probuďte se, vy, kdo jste znepokojení pocitem zpustošení a zmatku, který vás, jako mé služebníky, v tomto čase obklopuje. Zůstaňte vždy pevně vrostlí v Pravdě.

Pamatujte na svoji úlohu, jako mých posvěcených služebníků, kterou je krmit mé stádo Pravdou a zajistit, že dostanou potravu, nutnou pro spásu jejich duší.

Vaší prací je přivést Mi duše.


Váš Ježíš


zpět