990. Poselství Ježíše ze dne 9. prosince 2013 v 19:46.


ON, ANTIKRIST, BUDE HOVOŘIT MNOHA JAZYKY, ALE Z JEHO ÚST NEVYJDE ANI JEDINÉ SLOVO LATINSKY


Má vroucně milovaná dcero,

můj čas je blízko. Čím více se ten slavný den blíží, tím více znamení uvidí svět.

Muž, který bude světu odhalen jako "muž míru", se chystá Mě napodobovat všemi myslitelnými způsoby. Zná Písmo svaté skrz na skrz a vzhledem k původu svých rodičů bude tato slova vyslovovat naopak, aby obrátil jejich význam. Z jeho úst vyjdou rouhání, kacířství, lži a znesvěcování mého Slova. Zapůsobí na všechny svou znalostí všech posvátných věcí. Bude citovat výňatky z mých učení, které bude vášnivě hlásat z každého světského pódia ve světě, dokud lidé nezpozorní a nepovšimnou si jej.

Mnozí řeknou: "Kdo je ten člověk, který mluví s takovou moudrostí? Kdo je ten, který volá k světu s láskou k masám ve svém srdci? Je to Pán Bůh, Ježíš Kristus?" – budou se ptát, když se mu bude přisuzovat mnoho zázraků. A až bude kráčet na oltářích s dalšími mými nepřáteli, kteří budou oblečeni jako svatí služebníci Boha, bude plně přijat oběma částmi světa – skutečně věřícími i pohany.

On, antikrist, bude překrucovat pravdu a tvrdit lež, že je Mnou a že vám přináší spásu. Bude hlásána lež, že přichází v těle. Nikdy ani nezmíní Ježíše Krista – který přišel v těle – s jeho smrtí na kříži, protože to není možné. Ne, bude to tvrdit naopak. Bude říkat, že konečně v tento čas přišel v těle. Mnozí uvěří, že je to sám Kristus. On, antikrist, bude hovořit mnoha jazyky, ale z jeho úst nevyjde ani jediné slovo latinsky.

Šelma bude zbožňována, zatímco Já, skutečný Spasitel světa, budu zapomenut a mé Slovo bude pošlapáno. Nesmíte nikdy uvěřit lžím, jež vysloví šelma, až bude pyšně sedět v chrámu, zbudovaném k jejímu uctívání.


Váš Ježíš


zpět