989. Poselství Ježíše ze dne 9. prosince 2013 v 16:15.


PŘIPRAVUJI SVĚT NA MŮJ DRUHÝ PŘÍCHOD A MNOZÍ MĚ ZA TO BUDOU NENÁVIDĚT


Má vroucně milovaná dcero,

nic Mě neuráží víc než ti, kdo znají má učení, daná světu v Knize mého Otce, ale kteří vykládají Boží Slovo tak, aby vyhovovalo jejich vlastním tužbám. Ti, kdo se snaží zastrašovat jiné a kdo je trápí s použitím mého svatého Slova, se dopouštějí závažného pochybení. Nepoužívají dar lásky k oznamování Pravdy. Místo toho nenávist, která je způsobena hříchem pýchy, proudí v jejich žilách. Cožpak nevíte, že mé Slovo je věčné? Je jednoduché, aby všichni lidé, včetně těch, kdo se narodili jen s malou schopností chápání, mohli porozumět tomu, co jim říkám. Proč bych měl dávat někomu jeden význam mého Slova, a pak jiný význam zase jinému?

Na příkaz mého Otce připravuji svět na můj Druhý příchod a mnozí Mě za to budou nenávidět. Vy, kteří se považujete za elitu, z nemnohých vyvolené a za samozvané proroky, nejste hodni utřít mé nohy, tak jste plní nenávisti. Hnaní duchem zla a tak pyšní, jste hluší ke skutečnému hlasu Ducha Svatého. Duch Svatý nemůže nikdy sestoupit na zatvrzelé, nenávistí naplněné duše, neboť nejste mými zástupci. Vy, kteří rozumíte Pravdě obsažené v nejsvětější Knize, Bibli, vězte, že nesmíte zneužít tento velký dar poznání. Nesmíte z ní nikdy nic odebrat, ani k ní něco přidat. Ani se nesmíte snažit z ní vytvářet jakékoliv nové výklady, nebo jí dávat jiný smysl.

Připravuji vás všechny jen proto, že většina z vás by jinak nepřijala mé Boží milosrdenství. Kdybych vás patřičně nepřipravil, pak byste nebyli hotovi. A přesto, i když k vám nyní mluvím, mnozí z vás Mě urážejí. Činíte-li zlo jiným, budete velmi trpět. Vy, kteří činíte zlo druhým, a pak říkáte, že to děláte v mém jménu, vězte, že se ke Mně v ráji nikdy nepřipojíte. Jste tak tvrdohlaví, plní sami sebe a pocitu, že jste lepší než ostatní, že nedokážete cítit opravdovou lásku, která může pocházet jen ode Mne, Ježíše Krista. Jděte pryč ode Mne, neznám vás. Nejste moji.

Duch zla mnohé přesvědčí, že má spravedlnost bude tak milosrdná, že všichni budou přijati do mého Nového ráje. Každá pravda doložená v evangeliích bude brzy znovu posuzována, a pak vyložena v jiném světle. Mnozí budou oklamáni a mnozí se nebudou obtěžovat, aby připravili své duše, včetně těch, kdo věří v můj Druhý příchod. Tento falešný pocit jistoty bude tím největším klamem, připraveným odepřít člověku jeho přirozené právo na Boží království. Kde není smíření vyhledané člověkem pro odpuštění jeho hříchů, tam nemůže být vykoupení v mých očích.

Má ruka spravedlnosti dopadne na lidskou rasu. Oddělím nevděčné duše – ty, které si zvolily zbožňovat své falešné bohy ze zlata a stříbra a světské, pyšné vůdce – od mírných a pokorných. Prokážu milosrdenství všem, kdo Mě úpěnlivě budou prosit, abych je ochránil, ale hluční, nenasytní, samozvaní proroci, kteří Mi odepřeli duše, nebudou nikdy vyhledávat mé milosrdenství, protože jejich pýcha jim poslouží pouze k tomu, že se ode Mne navěky oddělí.


Váš Ježíš


zpět