988. Poselství Ježíše ze dne 7. prosince 2013 v 14:25.


JÁ JSEM PŘEDEVŠÍM BŮH VELKÉHO MILOSRDENSTVÍ


Má vroucně milovaná dcero,

chci, abyste všichni, kdo Mě milujete, věděli, že vás v tomto čase volám, abyste ke Mně přišli jako malé děti a poklekli přede Mnou.

Otevřete svá srdce a vložte veškerou svou důvěru ve Mne. Pak Mě poproste pro mou lásku k vám všem, abych projevil milosrdenství těm, kdo Mě během Varování odmítnou. Prosím, modlete se za ty ubohé ztracené duše, které jsou ode Mne tolik vzdálené, protože zjistí, že je mimořádně bolestné ukázat svou tvář před mým vševidoucím zrakem během osvícení svědomí.

Jsem zničen bolestí pokaždé, když se dívám na lidi, kteří Mě neznají, nebo nechápou, co se stane ve světě, protože můj čas je již téměř u nich. Bude skoro nemožné připravit tyto duše, neboť nikdy neotevřou uši skutečnému Slovu Boha. A tak musíte pro ně, skrze své modlitby, úpěnlivě prosit o milosrdenství. Zaplavím je milostí, ale bude to komplikovaný úkol.

Volám k celému světu, aby vyslechl tuto dnešní výzvu. Můj čas, čas pro Boha, aby se konečně nechal poznat světu v největším zjevení od okamžiku, kdy mé srdce dotlouklo při smrti na kříži, je již téměř zde.

Až vy, kteří znáte můj slib přijít znovu, přijdete přede Mne, naléhavě vás prosím, abyste se modlili, nejen za vaše vlastní duše, ale i za duše zatracených. Vzpomeňte si, co vám teď říkám. V ten den chci, abyste Mě prosili:

"Ježíši, úpěnlivě prosím o milosrdenství pro všechny, kdo Tě odmítají a kdo tvou pomoc nejvíce potřebují. Amen."

Budete-li Mne prosit, abych pomohl ostatním, mohu v tom okamžiku vylít velmi zvláštní milosti na ty, jejichž úděl byl zmařen kvůli podvodu ďábla.

Já jsem především Bůh velkého milosrdenství. Nikdy nezapomeňte, jak velké je mé milosrdenství, neboť vždy je naděje pro ty, kteří ode Mne odpadli. Není nic, co bych neudělal, abych je přivedl do mé milující náruče. Pomozte Mi je zachránit.


Váš Ježíš


zpět