986. Poselství Ježíše ze dne 4. prosince 2013 v 10:30.


BĚDA VÁM VŠEM, PODVODNÍCI, PROTOŽE NEPŘICHÁZÍTE ODE MNE


Má vroucně milovaná dcero,

věz, že každé slovo, které vychází z mých úst, vychází z úst toho, který Mě poslal. Každé varování dané světu skrze tato poselství, pochází od toho, kdo je všemocný. Přicházím ve jménu svého Otce a On Mě posílá připravit cestu k posvěcení země před Velkým dnem mého Druhého příchodu.

Pouze můj hlas vám přináší zprávy, pokud jde o to, co si můj Otec přeje, aby jeho děti věděly. Jsou to jediná poselství veřejně hlásající Pravdu o dvojici bezbožníků, která roztrhne svět ve dví skrze velké odpadlictví. Nikde jinde neuslyšíte Pravdu, která se týká mého Druhého příchodu, protože ani jeden z vás nedostal svolení mluvit k celému světu v zastoupení toho, který vás stvořil.

Tak jako vám skutečný prorok konce času odhaluje Pravdu, tak také napodobitel pozvedne svůj hlas jako beránek, jenž bude mluvit, jakoby říkal pravé Slovo Boží. Potom, až Zlý, jako král země, bude bojovat proti nebeskému zásahu, mezi vámi povstanou stovky falešných proroků a nikdy vám neřeknou Pravdu. Jejich vidiny a slova, která plynou z jejich vlastní fantazie – a v mnoha případech od ducha zla – vám budou odhalovat dobré věci, které chcete slyšet. Budou vás konejšit, budete-li potřebovat uklidnit, ale svedou vás z cesty. Budou mluvit o pokoji, kde nebude pokoj – o Pravdě, když půjde o kacířství – o bohaté úrodě, když bude hladomor. Nikdy neuslyšíte Pravdu, protože tito lháři se nebudou chtít vystavit vašemu hněvu.

Pravda vás připravuje, abyste se vyrovnali s realitou těžkých časů, předpověděných v Knize mého Otce. Je vám dána, aby vás učinila silnými. Ale falešní proroci, kteří se mezi vámi toulají, vás zmatou a řeknou vám, že věci jsou dobré – když jsou špatné, a svaté – když svaté nejsou. Zaštítí vlky, kteří chtějí pohltit duše Božích dětí. Jejich slova lásky a jejich citáty z Písma svatého budou sloužit jen k tomu, aby vás oklamali. Přesto mnozí z vás přijmou spíše lži, než by čelili Pravdě.

Běda vám všem, podvodníci, protože nepřicházíte ode Mne. Až přijdete ke Mně a řeknete:

"Ale Ježíši, vše, co jsme chtěli dělat, bylo šířit dobré zprávy,"

vyženu vás a pošlu do vyhnanství. Zradili jste Mě lhaním o misích, které vám nikdy nebyly dány. Zapíráte Mě tím, že mi protiřečíte, a když veřejně prohlašujete, že mé Slovo je lež.

Vůbec se nepokoušejte stavět do cesty Božímu úřadu, protože nebesa se otevřou a vy budete první, kdo budou v Poslední den sraženi společně s falešným prorokem a šelmou. Trest postihne všechny, kdo tvrdí, že přicházejí v mém jménu a kdo slouží jedinému cíli. To je zasahovat do Božího Slova a vměšovat se do Něj. Jak se blíží bitva u Armageddonu, a jak tato zuřící válka je stupňována Satanovou armádou proti Božím dětem, musíte ustoupit stranou, teď hned, protože pokud tak neučiníte, budete čelit Božímu hněvu a nebude projeveno žádné milosrdenství vám, ani těm, kdo spolykají lži, které se pořinou z vašich úst navzdory Pravdě.


Váš Spasitel
Ježíš Kristus


zpět