983. Poselství Ježíše ze dne 30. listopadu 2013 v 15:50.


STRATEGIÍ SATANA JE NEJDŘÍVE OŠÁLIT A PODVÉST VĚŘÍCÍ, PŘEDTÍM NEŽ JE ZNIČÍ


Má vroucně milovaná dcero,

jak Já jen miluji svět. Jak jen se soužím pro každou jednotlivou duši, která je pro Mne v tomto čase ztracená. Slibuji, že vyhledám každou jednotlivou osobu a pokusím se ji přitáhnout do svého Božího milosrdenství. Přeji si nechat poznat svou přítomnost, lásku a soucit každé z nich. Mé slzy, které ti teď ukazuji, má maličká, jsou prolévány za ty, kdo odmítnou můj Boží zásah a následkem toho se bez rozmyslu vrhnou do prázdnoty hrozného podvodu.

Znovu prožiji své ukřižování, jak mé Tělo bude muset čelit novému bičování, až pohané – kteří přijdou s falešnou fasádou míru, lásky a pokory – pošlapou moji církev dříve, než ji ukřižují. Moudří duchem budou znát Pravdu. Válka bude urputná a hlavní výhrou, kterou hledá Satanova armáda, budou duše všech Božích dětí.

Duše věřících budou hlavním cílem Satana a na ně soustředí veškerou svou energii. Strategií Satana je ošálit a podvést věřící dříve, než je zničí. Nevěřící Satana příliš nezajímají, protože už jejich duše získal na svou stranu a jsou pro něj jen malou výzvou. Můj Otec nebude stát stranou a pozorovat tuto hrůzu, která byla předpověděna. Budete svědky každého zázraku, každého volání z nebes a každého zásahu, jak se rozvine poslední bitva – největší duchovní bitva všech dob.

Ti, kteří byli zrozeni s inteligencí, nebudou o nic moudřejší, pokud jde o Pravdu, protože budou analyzovat skutečnost svého stvoření skrze lidskou logiku. Ti, kteří byli zrozeni s čistou láskou k Bohu, přijmou Pravdu, i když z ní budou zmatení, protože jejich srdce patří Bohu a protože budou požehnáni darem rozlišení. Ti, kdo bojují proti Slovu Božímu a proti zásahu mého Otce na záchranu duší, a snaží se Mu bránit v záchraně duší, budou tvrdě souzeni.

Jak válka o duše pokračuje, musíte se stále obracet ke Mně a prosit Mě, abych vás podpořil, chránil a těšil. Když jste se Mnou, budete snášet tuto strašnou zkázu s klidem, který vás překvapí. Ale pokud Mi nedokážete důvěřovat a zcela se Mi neodevzdáte, shledáte tyto zkoušky, které leží před vámi v mé církvi, tak bolestivé, že bude téměř nemožné se s nimi vyrovnat.

Nesmíte nikdy zapomenout, že Bůh je všemocný a že Satan tuto válku o duše nemůže vyhrát. Žel, mnozí nebudou dostatečně silní ve své víře nebo schopní rozpoznat podvod, jemuž budou muset v mém jménu čelit a nebudou nikdy schopni se přede Mnou vykoupit.

To jsou duše, které Mi v tomto čase působí tak hořký zármutek.


Váš Ježíš


zpět