982. Poselství Ježíše ze dne 29. listopadu 2013 v 16:45.


BOLEST, PRONÁSLEDOVÁNÍ A UTRPENÍ, ZESMĚŠŇOVÁNÍ A POSMĚCH, TO VŠE BUDE VŽDY ÚDĚLEM BOHEM VYVOLENÝCH DUŠÍ


Má vroucně milovaná dcero,

když se ptáš, proč Já, Ježíš Kristus, dovoluji ve světě utrpení, pak bys měla porozumět Boží vůli. Mnoho lidí ve světě trpí a tak tomu bylo vždy. Utrpení je způsobeno skutečností, že hřích vytváří mezi lidmi rozdělení. Hřích odděluje člověka od Boha, a takový člověk pak hřeší proti člověku. Dovoluji utrpení, protože přivádí duše blíže ke Mně skrze očistu, kterou takové duše snášejí.

Netěším se z utrpení. Místo toho jsem přítomen v každé jednotlivé duši, která musí snášet bolest a utrpení. Je to vůle Boží, že jisté duše trpí více než ostatní, protože prostřednictvím takovýchto obětí budou moci být zachráněny ostatní duše, které si mé milosrdenství zaslouží méně.

Dobrovolně jsem trpěl při svém ukřižování, má bolest a pokora ale porazila mnoho Satanovy moci. Satan se nikdy nepokoří, protože to není možné. A tak skrze pokoru, která plyne z bolesti utrpení, mohou duše oslabit jeho moc nad ostatními. Bolest, pronásledování a utrpení, zesměšňování a posměch, to vše bude vždy údělem Bohem vyvolených duší. Takové duše jsou Mi nejblíže a použiji tyto jejich oběti, abych přitáhl ostatní duše, které nejvíce potřebují mé milosrdenství, do útočiště spásy.

Tato lekce je velmi náročná pro všechny, kteří Mě milují, a může se zdát nespravedlivá. Ale vězte, že utrpení vás přivádí ještě blíže ke Mně a přinese vám věčný život se Mnou v ráji. Nikdy neobviňujte Boha za utrpení ve světě, protože bylo v první řadě způsobeno úpadkem lidské rasy, když Boží děti podlehly hříchu pýchy.

Pýcha je kořenem všeho hříchu a je to příčina mnoha utrpení ve světě. Pýcha vede ke každému jinému hříchu a to pak vytváří ve světě rozdělení a nedostatek spravedlnosti. Buďte si jisti, že velmi brzy svět konečně pochopí skutečný smysl Boží vůle. Tehdy se vůle člověka skloní v úctě k svaté vůli mého Otce. Dokud nepřijde ten den, kdy se člověk zbaví pýchy a pokoří se před Pánem Bohem, Bohem Nejvyšším, nemůže být konec utrpení.

Až svět konečně přijme Pravdu a můj slib, který jsem vám dal, že přijdu znovu, setřu každou slzu z vašich očí. Pozvednu živé a mrtvé ve slávě a budou vládnout ve velké nádheře v novém nebi a nové zemi, až se tyto spojí v jedno ve Mně. Když snášíte utrpení, buďte v pokoji, protože brzy skončí.


Váš Ježíš


zpět