980. Poselství Matky Spásy ze dne 25. listopadu 2013 v 17:25.


NEPŘÁTELÉ BOHA SE DOPUSTÍ STRAŠNÝCH SVATOKRÁDEŽÍ, AŽ PO ZNESVĚCENÍ SVATOSTÁNKŮ


Mé dítě,

až bude uchvácena církev mého Syna, sled událostí, které se budou odvíjet, bude naprosto shodný s těmi, které se udály při jeho ukřižování.

Rámus bude ohlušující, až nepřátelé Boha převezmou jeho Tělo a znesvětí je. Budou se radovat a vykřikovat významná prohlášení za velkého potlesku pro podvodníky, které bude slyšet všude, neboť to bude událost, kterou si získají podporu mnoha zatvrzelých odpůrců a někdejších nepřátel církve mého Syna. Z úst se jim pořinou všemožné nové výklady významu svatého Slova mého Syna. Všemožné lži, tak lstivě maskované, že se bude zdát, že dávají smysl, budou užívané k přilákání Božích dětí do této nové, reformované církve. Každý hřích bude ospravedlňován, aby v Božích chrámech bylo přivítáno více lidí zvenčí, dokud nakonec neuvidíte v jejích zdech naprostý zmatek.

Zatímco budou kámen po kameni bořit církev mého Syna, zbytek církve mého Syna z ní bude nucen uprchnout. Všechna zdůvodnění, každé gesto, každá obrana, přednesená těmi, kdo zůstanou věrni mému Synu, budou nepřípustná. Bude to tiché ukřižování, stejně jako to, které snášel můj Syn, kdy trpěl sotva více než s bolestným sténáním. Hlasům těch, kteří budou pokračovat v hlásání Pravdy, nebude věnován žádný mediální zájem. Žádná pozornost. A i když se jim podaří nechat slyšet své hlasy, budou kvůli tomu démonizováni.

Naléhavě nabádám všechny, kdo milují mého Syna a chápou, že tato znamení byla předpověděna, aby pokračovali ve své službě mému Synu. Mnoho kněží, místo boje za svou víru a zachování věrnosti mému Synu, odejde. Ostatní se nevzdají a poskytnou potravu života všem, kteří vyhledají skutečnou přítomnost mého Syna.

Nepřátelé Boha se dopustí strašných svatokrádeží, až po znesvěcení svatostánků. Až toho dosáhnou, pak připraví trůn, na který usedne antikrist.

Modlete se, modlete se, modlete se, aby ti z vás, kdo znají Pravdu, byli schopni nabídnout útěchu těm, kteří budou velmi trpět kvůli největšímu odpadlictví, jaké kdy zachvátilo církev mého Syna, Ježíše Krista, odvíjející se před vámi.

Můj žal je velký a mé srdce těžké, kvůli ohavnému podvodu, který postihne i ty, kteří mého Syna vroucně milují. Jejich utrpení bude největším ze všech.


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět