978. Poselství Ježíše ze dne 23. listopadu 2013 v 17:00.


LÁSCE SE DAŘÍ, PROTOŽE JE DAREM OD BOHA A MÁ MOC NIČIT ZLO


Má vroucně milovaná dcero,

přeji si vysvětlit důležitost lásky, a jak s ní můžete porazit zlo, a jak se bez ní zlo šíří.

Satan není schopen lásky, místo toho je posedlý přesvědčením o své vlastní moci a velikosti. Když nakazí duši, první věc, kterou udělá, je, že zničí v duši lásku. Když toho dosáhne, vštípí té duši strašnou nenávist a je to nenávist, která způsobuje rozdělení. Rozdělení a neshody, inspirované nenávistí, mohou vést k zoufalým činům jedné duše vůči druhé. Tyto skutky plné nenávisti vedou často ke strašné krutosti, a dokonce i k vraždě. Hřích pýchy je vštípen do duší, které se samy ďáblu otevřou, a to vede k bezohledným tužbám a chamtivosti. Ale kde je láska, tam je Boží přítomnost.

Lásce se daří, protože je darem od Boha a má moc ničit zlo. Láska není sobecká. Láska je šlechetná, odpouštějící a neposkvrněná hříchem pýchy. Musíte prosit Boha každý den o dar lásky, a když je vám dán, použijte jej jako vaši zbraň proti nenávisti. Láska, je-li přítomná v čisté duši, přitahuje nenávist těch duší, které vyhnaly Boha ze svých životů. Nemohou snést Boží Světlo, které září z duší těch, kteří jsou naplněni Boží láskou.

Jděte nyní s vědomím, že láska musí být použita na pomoc všem duším, které velmi potřebují moji pomoc. Prosím, modlete se tuto modlitbu modlitební kampaně za dar lásky.

Modlitba modlitební kampaně (129):

O dar lásky

"Ó Bože, prosím, naplň mě svou láskou.

Pomoz mi sdílet dar lásky se všemi, kteří potřebují tvé milosrdenství.

Pomoz mi Tě více milovat.

Pomoz mi milovat všechny, kteří potřebují tvoji lásku.

Pomoz mi milovat tvé nepřátele.

Dovol, aby láska, kterou mě požehnáš, byla použita k zaplavení srdcí všech, s nimiž se setkám.

S láskou, kterou naplníš mou duši, mi pomoz přemoci všechno zlo, obrátit duše a porazit ďábla a všechny jeho bezbožné zástupce, kteří se pokoušejí zničit pravdu tvého svatého Slova. Amen."

Já jsem Láska. Když Mě opravdu milujete, zaplavím vaši duši větší láskou a s touto láskou Mi pomůžete zachránit svět.


Váš Ježíš


zpět