977. Poselství Ježíše ze dne 20. listopadu 2013 v 14:15.


AŽ PŘIJDU JAKO KRÁL MILOSRDENSTVÍ, ANI JEDINÁ DUŠE NEBUDE PONECHÁNA NA POCHYBÁCH, KDO JSEM A CO JSEM


Má vroucně milovaná dcero,

řekni všem mým následovníkům – těm, kteří věří ve Mne, Ježíše Krista – že si musí každý den vymezit čas pro Mne v modlitbě, aby zachránili duše těch, kteří jsou pro Mne ztracení. Na oplátku milostí, které vám dávám, si přeji, abyste Mi pomohli přivést duše těch, kteří Mi lámou srdce.

Musím vás poprosit, abyste vydrželi bolest, kterou pocítíte kvůli oddělení lidstva ode Mne, Ježíše Krista. To bude vyvoláno rozkolem v mé církvi na zemi. Tím, že přijmete toto utrpení s naprostou odevzdaností, Mi pomůžete přemoci sevření, které Zlý vyvíjí na ty, kteří jsou příliš slabí, než aby hlásali pravé Boží Slovo. Nesmíte se nikdy této mise obávat, protože je dána světu štědrostí mého milovaného Otce. On prostě chce získat zpět své stvoření nedotčené, tak aby nedošlo ke ztrátě ani jediného jeho dítěte.

Nezáleží na tom, kdo vás bičuje, posmívá se vám, nebo vás pronásleduje, pouze si vzpomeňte na trest, který dopadne na všechny, kdo Mi plivou do tváře. Potom, ignorujíce posměšky, se musíte vroucně modlit za každou z těchto ubohých duší. Buďte štědří srdcem a budete naplněni Duchem Svatým, abyste pak bojovali společně s mou nebeskou armádou za záchranu světa před zlem. Musíte proto čekat s láskou a důvěrou a Já vám přinesu velká požehnání.

Naděje se nikdy nesmíte vzdát kvůli strachu. Strach vás nesmí nikdy zaslepit k úkolu, který je od vás vyžadován, a tak až přijdu jako Král milosrdenství, ani jediná duše nebude ponechána na pochybách, kdo jsem a co jsem. Společně se scházejte. Sjednocujte se. Přineste všechny duše do mé milosrdné náruče. Abyste Mi pomohli tak učinit, musíte se modlit tuto speciální modlitbu modlitební kampaně, abyste Mi pomohli shromáždit a sjednotit všechny duše.

Modlitba Modlitební Kampaně (128):

Za shromáždění a sjednocení všech duší

"Nejdražší Ježíši, pomoz nám, tvým milovaným stoupencům, shromáždit svět do tvé náruče a předat Ti duše, které nejvíce potřebují tvé velké milosrdenství.

Posilni nás darem Ducha Svatého, abys zajistil, že se plamen Pravdy zmocní všech, kdo se od Tebe oddělili.

Sjednoť všechny hříšníky, aby všichni dostali každou příležitost k usmíření.

Dej nám všem sílu, zůstat pevnými v tvém svatém Slovu, až budeme nuceni odmítat Pravdu, která byla hlásána světu skrze nejsvětější evangelia.

Zůstáváme v Tobě, s Tebou a pro Tebe, na každičkém kroku této naší cesty ke spáse. Amen."

Buďte v pokoji. Důvěřujte Mi. Nechejte všechny modlitby u mých nohou a Já odpovím na každou jednotlivou prosbu ke Mně o záchranu kterékoliv duše, jejíž jméno Mi bude nabídnuto.


Váš Ježíš


zpět