971. Poselství Ježíše ze dne 14. listopadu 2013 v 12:00.


JEJICH VÍRA BUDE ZKOUŠENA JAKO NIKDY PŘEDTÍM


Má vroucně milovaná dcero,

Světlo Boha svítí na všechny jeho děti, které jsou v tento čas v jednotě se Mnou, Ježíšem Kristem. Všichni tito křesťané ve světě, kteří žijí podle mého Slova, jedí mé Tělo a pijí mou Krev, budou prožívat duchovní utrpení, jako nikdo druhý, pro svou víru ve Mne. Mluvím o všech křesťanech, kteří žijí podle Pravdy, kteří se chovají podle toho, jak jsem je učil a následují má učení slovo od slova.

Ti všichni, včetně těch, kteří nikdy neslyšeli o těchto poselstvích světu, brzy pochopí, jaké to je žít ve Mně a se Mnou. Jejich víra bude zkoušena jako nikdy předtím a žel, mnozí nebudou schopni vydržet tlaky, se kterými se budou muset vyrovnat kvůli nenávisti, která jim bude projevována. Udělají, co budou moci, aby zůstali věrni svatým evangeliím, ale tím přitáhnou strašnou nenávist a budou nazýváni lháři. Zanedlouho nato všichni křesťané, hlásající vzdorovitě mé Slovo, budou obviněni jako pravicoví tyrani, ač skuteční viníci budou ti, kteří na ně budou chrlit nadávky.

Nabádám vás, abyste zůstali zticha a nikdy neodpovídali surovcům, kteří se pokusí zničit vaši víru a lásku ke Mně. Ti, kdo budou plivat jed a křičet na vás, potřebují vaše modlitby a odpuštění. Modlitbami za tyto duše zničíte Satanův vliv a ten zjistí, že je těžké si na vás vylít vztek.

Modlete se, modlete se, modlete se za všechny, kteří budou využiti jako pěšáci v urputném boji za rozložení mé církve na zemi. Prosím, modlete se tuto modlitbu modlitební kampaně, abyste odolali náboženskému pronásledování.

Modlitba modlitební kampaně (126):

Přestát náboženské pronásledování

"Drahý Ježíši, pomoz mi přestát jakýkoliv druh pronásledování ve tvém svatém jménu.

Pomoz těm, kdo upadnou v omyl v přesvědčení, že přinášejí svědectví tvému dílu.

Otevři oči všech, kteří mohou být pokoušeni ke zničení druhých, skrze bezbožné jednání, skutky nebo gesta.

Ochraňuj mě před nepřáteli Boha, kteří povstanou a pokusí se umlčet tvé Slovo, a kteří se Tě budou snažit vyhnat.

Pomoz mi odpustit těm, kteří Tě zradí, a dej mi milost zůstat pevný v mé lásce k Tobě.

Pomoz mi žít Pravdu, kterou jsi nás učil a zůstat pod tvou ochranou navěky. Amen."

Jděte, všichni, kdo Mě skutečně milujete a držíte se všeho, co jsem vás učil. Milujte jeden druhého, jak jsem vám řekl. Nikdy neprojevujte nenávist k druhým. Místo toho se modlete za ty, kteří vás pronásledují. Projevte jim lásku, když vám ukazují nenávist, protože ta bude vaší zbraní v boji proti moci zla.


Váš Ježíš


zpět