966. Poselství Ježíše ze dne 9. listopadu 2013 v 11:48.


MNOZÍ ZAČNOU BRZY UŽÍVAT SVÉ VĚDECKÉ ZNALOSTI K POSUZOVÁNÍ NEJSVĚTĚJŠÍCH EVANGELIÍ


Má vroucně milovaná dcero,

mnozí začnou brzy užívat své vědecké znalosti k posuzování nejsvětějších evangelií. Místo hlásání Pravdy mého Slova, která pochází z Boží moudrosti, začnou ji deformovat, aby jí dali modernější podobu.

Všechna má slova, obsažená ve svatých evangeliích, budou vykládána odlišně. Řeknou, že mé Slovo znamená něco nového, co bude významnější v dnešním světě. Pokusí se dávat příklady, jak bych vás učil, kdybych v tomto čase chodil po zemi. Jednoduchost Božího Slova, které se obrací ke každému, bude pryč. Ti, kteří jsou inteligentní, znalí věci a pyšní na lidský pokrok ve světě vědy, začnou dělat urážející prohlášení.

Církev přijme takzvané nové vědecké objevy, které zpochybní, co je obsaženo v Bibli svaté. Odhalí, o čem řeknou, že to jsou nové důkazy, které vrhnou pochybnost na to, jak byl stvořen svět. Potom řeknou, že většina toho, co je v Bibli obsaženo, jsou prostě významové obrazy navržené tak, aby vytvářely mír mezi lidmi. Použijí poselství humanismu, vzájemné lásky, v pojmech vaší schopnosti se starat o chudé, nevzdělané a potřebné, jako náhražku Pravdy, kterou jste dostali v evangeliích. Potom ta nová falešná učení, která se budou zdát podobná Pravdě, budou přijata kněžími a jen ti, kdo pevně setrvají u mého Slova, udrží Pravdu naživu.

Moji milovaní následovníci, až zjistíte, že jen velmi málo z vás bude naslouchat Pravdě – Božímu Slovu – pak si musíte vzájemně poskytovat útěchu. Musíte i nadále připomínat Pravdu těm v mých církvích, kteří budou tleskat zaváděnému kacířství, protože mnozí z nich z toho nebudou moudří. Odpadnou ode Mne tak daleko, že snadno přijmou takové změny. Pro ty s malou vírou bude mnohem lehčí přijmout slova těch, kdo požadují reformu, než aby zůstali věrni Božímu Slovu.

Volání po prvních změnách přijde brzy. Se sladkostí, která bude utišovat i dodávat vášnivý charakter diskusi o potřebě povstat jako jeden sjednocený svět – projevit lásku a toleranci všem – budete uvedeni do největšího omylu. Mnozí budou ohromeni rychlostí, s jakou se bude zdát, že má církev přijímá laický svět. Mnozí budou fascinováni způsobem, jakým se různá náboženství, pohanská a kacířská budou předbíhat, aby se přidala k této nové, jednotné světové dobročinné církvi. Řeknou: "Konečně církev, která je tolerantní, podala ruku všem." Už nebudou pociťovat stud projevit neposlušnost Bohu. Místo toho budou pyšně hlásat, že jejich bídné hříchy jsou nejen v očích Boha přijatelné, ale že už vůbec nejsou považovány za hříchy.

Poprvé v dějinách ti, kdo uvedou moji církev v omyl, budou milováni, zbožňováni a nevystaveni prakticky žádné kritice.

Největší kacířství, neviděné od mé smrti na kříži, pohltí mou církev na zemi. Naplní mé církve urážlivými pohanskými symboly a Já už nebudu viděn nikde. A zatímco naplní budovy, které byly vystavěny k mému uctívání, má pravá církev sestávající z těch, kdo zůstali věrni Pravdě, se stane jediným pravým Božím chrámem, neboť nikdy nepřijmou znesvěcení mého Těla. Jejich víra jim umožní šířit evangelia a udržet oheň Ducha Svatého živým.


Váš Ježíš


zpět