965. Poselství Matky Spásy ze dne 8. listopadu 2013 v 12:09.


POKUD SE NEPROJEVUJE NENÁVIST MISI, KTERÁ PROHLAŠUJE, ŽE HLÁSÁ BOŽÍ SLOVO, POTOM JE FALEŠNÁ


Mé drahé děti,

jako maličké, Bohem opatrované, nesmíte nikdy dovolit, aby se neshody mezi vámi změnily ve vzájemnou nenávist. Zlý vytváří mezi vámi hrozné utrpení šířením svého zlého zamoření, zejména proti Bohem vyvoleným vizionářům a prorokům.

Když je Bůh přítomen v misi, která je Jím schválena na zemi, ke spáse duší, Satan na ni vždy zaútočí. Skutečné Boží proroky poznáte podle toho, že jsou pronásledovaní a nenávidění. Poznáte je podle veřejného odmítání jejich misí a zlými činy, které ostatní podnikají proti nim.

Pokud se neprojevuje nenávist misi, která prohlašuje, že hlásá Boží Slovo, potom je falešná, protože Satan nikdy veřejně nezaútočí na ty, které podvádí. Když se můj Syn dává poznat, bude vždy zneuctíván, protože hřích odděluje člověka od Boha. Když můj Syn kráčel po zemi, ať šel kamkoliv, křičeli na Něj. Proklínali Ho a házeli po Něm kameny, i po těch, kdo Ho následovali. A zatímco Ho prohlásili za podvodníka, pochlebovali mnoha falešným prorokům, kteří se snažili s Ním soutěžit. Totéž bude pravdou, až uskuteční svoji poslední cestu, aby shromáždil všechny, kdo zůstávají v Něm a s Ním. Sjednotí všechny, kdo žijí podle jeho učení a zůstávají věrnými a pokornými služebníky. Potom s pomocí zbylých své církve bude bojovat do hořkého konce za záchranu co největšího počtu duší, včetně duší všech jeho nepřátel a všech, kdo Ho odmítnou přijmout.

Milujete-li mého Syna, nesmíte Mu ublížit tím, že budete nenávidět jeden druhého. Můj Syn vám řekl, že nemůžete zůstat v jednotě s Ním, když ve vašich srdcích bude nenávist.

Modlete se, modlete se, modlete se, abyste všichni, kdo se prohlašujete za křesťany, následovali příkladu, který vám dal můj Syn.


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět