963. Poselství Ježíše ze dne 5. listopadu 2013 v 11:00.


BOŽÍ SVĚTLO VÁS OSVÍTÍ A SLIBUJI, ŽE SE NEBUDETE CÍTIT OSAMOCENÍ


Má vroucně milovaná dcero,

Bůh již zahájil poslední přípravy, aby zajistil, že všem svým dětem přinese spásu. Tak mnozí se vůbec nestarají, co přesně Druhý příchod znamená, a proto se nepřipravují. Mnozí jsou přesvědčeni, že nastane až za dlouhý čas. Tak pouze ti, kdo jsou skutečně přichystáni, budou připraveni pozdravit Mě, svého ženicha, oblečeni a uvedeni přede Mne, jak se sluší. Ostatní budou spát, nepřipravení a zmatení. Někteří ve Mne neuvěří, dokud nebudu spatřen v každé části světa. Někteří zemřou šokem, ale většina bude naplněna radostí a úžasem. Těm, kdo se nechali podvést, bude odpuštěno, budou-li Mě prosit, abych jim udělil imunitu. Žel, mnozí odmítnou mé velké milosrdenství, protože jejich srdce se změnila v kámen a nic je neotevře.

Čas před vámi bude plný velkých zjevení a zvláštních milostí vylitých na vás. Dělám to, abych vás učinil silnějšími a silnějšími, abyste neprodali své duše za světská lákadla. Stále více z vás se Mi stane bližší, a protože budu hovořit k vašim duším, ucítíte pokoj uprostřed hrůzy velkého odpadlictví. Až budete svědky této hrůzy, budete lépe vybaveni ji přestát a pomoci ostatním.

Boží Světlo vás osvítí a slibuji, že se nebudete cítit osamoceni, i kdybyste byli odmítnuti těmi, kteří neznají nic lepšího. Když jsem kráčel po zemi, farizeové ode Mne odvrátili velmi mnoho lidí. To samé se stane nyní. Mnozí z vás budou podněcováni, aby odmítli nejen mé volání z nebes v tomto čase, ale i mé učení. Mé učení nemůže být nikdy změněno, protože je Pravdou a jedině Pravda vás může zachránit.


Váš Ježíš


zpět