962. Poselství Ježíše ze dne 4. listopadu 2013 v 16:00.


HNĚV MÉHO OTCE VZROSTE, ČÍM VÍCE BUDOU JEHO NEVDĚČNÉ DĚTI VZDOROVAT JEHO NEZRUŠITELNÉ SMLOUVĚ


Má vroucně milovaná dcero,

je třeba, aby Boží děti pochopily nesmírný rozsah velké bitvy, která probíhá mezi mým Otcem a Zlým. Jen málo z vás je vůbec schopno pochopit intenzitu toho velkého boje, který již začal.

Andělé v nebi zahájili poslední bitvu, aby zničili nepřátele mého Otce na zemi. Jak bitva zuří, zmocňuje se duší všude. Přiláká obzvláště duše těch, kdo jsou v temnotě a skutečně Mě neznají, k boji proti těm, jejichž jména jsou zapsána v Knize života. Ti, kdo Mě neznají, kdo nevěří ve Mne, ani v mého Otce a nevěří, že Satan existuje, se budou dívat z ústraní, až se tyto dvě křesťanské armády na zemi střetnou. Tyto dvě strany budou složeny z křesťanských církví. Křesťané na obou stranách budou trpět největším pronásledováním a budou taženi do všech stran, aby byli povzbuzeni Mě opustit.

Nevinné duše budou zraněny nenávistí, kterou jim projeví nepřátelé Boha a Satan použije obě strany jako pěšáky v plánu plném nenávisti, který vyústí ve strašné zpustošení země. Zkáza bude způsobena hříchy člověka a jejich zradou na Mně. Jejich odmítnutí Boha, mého Otce, bude zřejmé až se rozhodnou změnit zákony dané jeho příkazem, aby si je mohli přizpůsobit pro své hříšné životy. Vězte, že to vyústí ve strašný trest.

Hněv mého Otce vzroste, čím více budou jeho nevděčné děti vzdorovat jeho nezrušitelné smlouvě. Ti, kteří se připravují na můj Druhý příchod, budou zabarikádováni v jistém druhu vězení, až je budou nutit spolknout lži. Odmítnou-li přijmout kacířství, které jim budou soukat do krku, budou vyhnáni z jejich kostelů. Mé Slovo bude brzy zapomenuto. Vše, před čím jsem vás varoval, se stane přesně tak, jak jsem vám řekl. Ti, kdo jsou k Pravdě slepí, by raději žili ve lži, protože bude snadnější přijmout lži, jelikož budou velmi přitažlivé v podobě, v které jim budou předkládány.

Kacířství bude předloženo masám jako část nových stanov v mé církvi, které se Mnou nebudou mít nic společného. Všichni se budou dožadovat, aby byly přijaty, protože nezůstali bdělí k časům, před nimiž byli varováni, vedoucích k Velkému dni. Nyní se musíte na tento Den připravit. Musíte odejít, až mé božství bude zpochybněno, protože se tak stane mnoha způsoby v mé církvi na zemi. Utkejte se s mými nepřáteli a nevyhrajete. Ignorujte je. Modlete se za jejich duše a připravte se, protože brzy bude po všem.


Váš Ježíš


zpět