959. Poselství Ježíše ze dne 1. listopadu 2013 v 23:17.


MOJI VĚRNÍ STOUPENCI, VČETNĚ KNĚŽÍ A POSVĚCENÝCH SLUŽEBNÍKŮ VŠECH KŘESŤANSKÝCH VYZNÁNÍ, ZŮSTANOU BLÍZKO PO MÉM BOKU


Má vroucně milovaná dcero, duch zla se šíří a účinně ovlivňuje všechny, kteří se zlomyslně staví na odpor těmto poselstvím. To povede k ještě většímu zlu, lžím a propracovaným plánům vytvořených k zastavení této mise. Musíte ignorovat zlé jazyky a ty, kdo se sžírají spirituální žárlivostí, kteří by zkusili cokoliv ke zničení tohoto mého poslání, přinášejícího spásu všem.

Říkám vám všem, kdo Mě následujete, že tato poselství jsou příliš důležitá, než abyste věnovali jakoukoli pozornost těm, kteří vás nenávidí v mém jménu. Protože jsem to Já, Ježíš Kristus, jehož si berou za cíl. Pamatujte si to. Nicméně jejich pýcha jim nechá věřit, že tak jednají, protože Mě milují. Musí vědět, že Já bych nikdy nikomu nedovolil říkat takové lži nebo šířit tak odporné zvěsti o jiné duši v mém jménu.

Já, Ježíš Kristus, Beránek Boží, jsem jediný hoden odhalovat vám Pravdu v těchto časech. Pravda mnohé rozruší a bude hořké ji polknout, protože je natolik vážná, že pouze Ti, kdo jsou silní ve své lásce ke Mně, budou schopni ji přijmout. Pravda, bez ohledu na to, jak je pro vás těžké ji strávit, vás osvobodí. Otevře vaše oči zlu, když se vydává za dobro, vůči zlým lidem, šířícím rouhání, když tvrdí, že znají Slovo Boží a vůči mým nepřátelům, chtějících zničit Boží děti.

Mnoho falešných proroků, rozptýlených ve všech národech povstane, aby prohlašovali, že lži, řinoucí se z úst antikrista, jsou pravda. Budou také tvrdit, že antikrist je Já. Budou vypovídat všechno o evangeliích, co se bude zdát správné a použijí výtahy z Bible svaté, včetně mých citátů, aby ospravedlnili své ohavné mise. Ale vy, kdo Mě znáte, vždy najdete lži a kacířství ukryté v jejich takzvaných prorockých slovech. Budou v rozporu s těmito poselstvími a mé Slovo prohlásí za kacířství. Nyní je čas nepřipustit všechny tyto hlasy, vybízející vás naslouchat jim místo Mne. Musíte si stále připomínat Pravdu obsaženou ve svatých evangeliích. Musíte naslouchat Mně, jak vám dávám pokyny.

Brzy budou všichni, kdo vedli moji církev v minulosti, všichni, kdo dávají Božím dětem Pravdu Božího Slova v mé církvi a všichni, kdo zůstanou věrni Pravdě, odstrčeni stranou. Katolická církev učiní množství alarmujících prohlášení o nutnosti změn a doplnění všech částí své struktury. Využije hříchy těch v mé církvi a těch, kteří Mě zradili, jako ospravedlnění k převrácení mé církve naruby. Mnozí moji posvěcení služebníci budou odstraněni a učiněni obětními beránky. Mnohé si vyhlédnou a stejně lživá prohlášení budou učiněna proti jejich dobrému jménu, než budou odvoláni. Takto bude z mé církve odstraněno mnoho posvěcených služebníků a jejím nepřátelům to umožní vnitřně ji zcela ovládnout. Každé pomluvě, které se dopustí nepřátelé Boha proti mým posvěceným služebníkům, bude veřejně tleskáno a budou označeny jako dobrá věc pro zachování dobrého jména církve.

Ach, jak budete všichni podvedeni a jak bude pravda zakryta, schována a pak ignorována. Všechny tyto změny se stanou rychle, v budoucnosti, a rozsah těchto věcí mnohé ohromí. Uprostřed toho všeho bude zmatek, strach, smutek a velké utrpení. Má církev se stane tak roztříštěnou, že veškerá důvěra v jejích zdech bude zničena. To vytvoří velký strach a pak, způsobem, který se nebude zdát zprvu jasný, se katolická církev stane vedoucí silou v novém jednotném světovém náboženství. Tato nová ohavnost bude hlásat velkou lásku k chudým a hladovým ve světě. Ale nebude hlásat mé Slovo, ani nezůstane věrná mé církvi. Avšak má církev bude stále žít.

Moji věrní stoupenci, včetně kněží a posvěcených služebníků všech křesťanských vyznání, zůstanou blízko po mém boku. Můj zbytek odolá zkoušce času a nemůže nikdy zemřít, neboť Já jsem církev. Já nemohu být nikdy zničen.


Váš Ježíš


zpět