958. Poselství Ježíše ze dne 31. října 2013 v 23:30.


KDYŽ VÁM CHYBÍ POKORA, PÝCHA ZAPLAVÍ VAŠE DUŠE A BUDETE PROTI MNĚ HŘEŠIT


Má vroucně milovaná dcero,

tak mnozí nebudou naslouchat mému hlasu, protože nevědí, kdo jsem. Mnozí tvrdí, že Mě znají, ale to jen ze své nedokonalé lidské představivosti jsou přesvědčeni, že chápou, kdo jsem a co jsem udělal, abych je zachránil z propasti, které čelí všechny Boží děti, které Mě nebudou prosit o odpuštění.

Svobodná vůle je dar mého Otce. Avšak svobodná vůle může narušovat lidské hledání Boží lásky. Přesto můj Otec dal svým dětem tento dar. Tak štědrý je. Tolik miluje své děti. To je dar, který jim dal svobodu toulat se po Zemi, užívat si jejího ovoce a vnímat její krásu. Ale člověk, pokoušený Satanem, zneužil důvěru mého Otce. Stal se otrokem Satana a navázal s ním pakt, jenž bude hříchem stále od Něj oddělovat všechny Boží děti.

Dar mé smrti na kříži znamenal, že jsem rozlomil toto nepřirozené pouto mezi člověkem a Satanem. Svou smrtí na kříži jsem člověku umožnil, aby hledal spásu skrze odpuštění hříchů. To znamená, že člověk má schopnost uniknout ze Satanova sevření, ale pouze ti, kdo Mě následují v naprosté pokorné služebnosti, mohou skutečně získat spásu. Nejste-li schopni Mně, Ježíši Kristu, otevřeně vyznat své slabosti, hříchy a vzájemnou nenávist skrze smíření, nezůstanete čistí. Bez čistoty duše nejste schopni stát se v mých očích pokornými. Když vám chybí pokora, pýcha zaplaví vaše duše a budete proti Mně hřešit. Když proti Mně hřešíte, děláte to mnoha způsoby.

Nejdříve nasytíte své touhy, chamtivost a pýchu. Pak se budete chovat, jako byste byli vševědoucí, chytří a lepší než ostatní. Pak budete soudit druhé. Pak se posunete do další fáze. Budete zesměšňovat ty, kdo jsou ve skutečné jednotě se Mnou tím, že budete prohlašovat, že jsou nedokonalí. Potom budete pomlouvat všechny, kdo Mi zůstali věrni. Přesto budete sami sebe přesvědčovat, že jste naplněni Duchem Svatým. Nebude to ale Duch Svatý, který vás bude inspirovat. Místo toho to bude duch zla, který pronikne do vašich duší, a vy budete věřit, že jste vedeni nebem.

Když říkáte, že Mě zastupujete a že jste na tom lépe než ostatní v podílu na mém království, a pak o Mně lžete, pak budete potřebovat modlitby druhých. V této fázi jste na poloviční cestě do pekelných hlubin a bez mého zásahu budete ztraceni.

Přijměte mé poselství. Přitiskněte si je těsně k srdci a zeptejte se: "Ježíši, jsi to Ty? Potřebuji skutečně tvoji pomoc?" A Já vám odpovím.


Váš Ježíš


zpět