957. Poselství Ježíše ze dne 30. října 2013 v 18:00.


JAKMILE DUCH SVATÝ ZAPLAVÍ DUŠI, TA SE POZVEDNE, OKAMŽITĚ PŘITAHOVÁNA K VŮLI MÉHO OTCE A ODPOVÍ NAPROSTÝM ODEVZDÁNÍM


Má vroucně milovaná dcero,

když Duch svatý sestoupí na osobu, stane se mnoho věcí. Nejdříve pocit zmatení a pochybnosti. Druhým je pocit přemožení něčím tak mocným, že učiní tuto osobu naprosto závislou na Boží vůli. Pryč bude víra ve vlastní, vyšší lidský intelekt, neboť intelekt už nebude hrát žádnou smysluplnou úlohu. Místo toho bude duše prostoupena věděním, poznáním a porozuměním, které je mimo její vlastní slabé lidské chápání.

Jakmile Duch Svatý zaplaví duši, ta se pozvedne, okamžitě přitahována k vůli mého Otce, a odpoví naprostým odevzdáním. Jakmile poleví počáteční strach, pocítí hluboký pokoj a obava této osoby, být viděna, jak hlásá Boží slovo, se vytratí. Nebudou ji zajímat názory ostatních lidí, protože z jejích úst bude proudit Pravda. Osobnost duše, ať už je sdílná, ostýchavá, nebo bázlivá, ustoupí do pozadí a stane se podružnou vzhledem k způsobu, jakým bude hlásat Boží Slovo.

Všechny duše, které dostanou dar Ducha Svatého – bez výjimky – svou vlastní svobodnou vůli odevzdají vůli mého Otce. Neboť úlohou duší, které byly skutečně požehnány Duchem Svatým, bude šířit Boží Slovo a kvůli tomu budou trpět. Avšak plášť Boží lásky pokryje takové duše, až vyjdou vpřed, beze strachu a s odvahou hlásat Pravdu. Těm, kteří budou hlásat pravdu mých učení v těchto časech pohanství, a kdy má církev odpadne od skutečné víry, bude dána mimořádná síla, aby zajistili, že můj hlas bude slyšen. Tato síla bude pocházet od Boha, mého milovaného Otce. Bude to mocí Boží síly, že se mnozí ze Satanovy armády obrátí, zatímco zbytek bude zničen.

Duch Svatý, jako meče spalujících plamenů, pronikne srdce těch, kdo naslouchají Pravdě a přijímají ji.


Váš Ježíš


zpět