956. Poselství Matky Spásy ze dne 29. října 2013 v 19:30.


CÍRKEV MÉHO SYNA SE STANE SÍDLEM ANTIKRISTA


Mé něžné dítě,

nebesa se spojují v jednotě s mým Synem, aby přišla na pomoc svatým kněžím, kteří se ocitnou uprostřed velké bitvy. Tak mnoho těchto vzácných duší bude muset snášet hroznou bolest a utrpení, až budou muset být svědky kacířství, které vyjde z nitra církve. Budou zmatení, vystrašení a mnohým z nich bude připadat, že se nemají kam obrátit. Tehdy se musí obrátit ke mně, poprosit mě o své zasvěcení mému Synu, aby je mohl zkropit každou kapkou své nejvzácnější Krve. Až budou pokryti tímto darem, budou vědět, co mají dělat. Musí si uvědomit, že jsem po celá staletí varovala své děti před tímto bezbožným odpadlictvím, které je plánováno Zlým.

Církev mého Syna se stane sídlem antikrista a teď, když byla pravda odhalena, se mnozí budou cítit vystrašení a trpět bolestí bičování mého Syna. Církev mého Syna bude pronásledována, ničena, znesvěcována – dokud se nakonec nestane sídlem trůnu, na který usedne antikrist. Odsud antikrist vyhlásí, že je Kristus, a že svět bude zachráněn skrze něho.

Přijetím lží popřete Pravdu. Ignorováním Pravdy budete věřit v uměle vykonstruovanou síť lží, utkanou Zlým, a ta vás polapí. Takto polapeni, budete v pokušení následovat davy ve všech národech, které budou vzdávat antikristu velkou poctu. Prosím děti, modlete se tuto modlitbu modlitební kampaně pro boj s kacířstvím, které zachvátí Synovu církev na zemi.

Modlitba modlitební kampaně (125):

Za obranu nejsvětějšího Božího Slova

"Ó, Matko Spásy, pomoz mi, pokornému Božímu služebníkovi, bránit jeho nejsvětější Slovo v časech muk.

Zasvěť mě, drahá Matko, svému Synu, aby mě mohl pokrýt svou drahocennou Krví.

Uděl mi, skrze přímluvu u svého Syna, Ježíše Krista, milost, sílu a vůli zůstat věrný Kristovu učení v časech soužení, které pohltí jeho nejsvětější církev na zemi. Amen."

Jděte k mému Synu, drazí Kristovi služebníci. Patříte Jemu. Pomůže vám během pronásledování. Nikdy vás neopustí v čase vaší nouze.


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět