955. Poselství Ježíše ze dne 27. října 2013 v 23:30.


MÁ CÍRKEV BYLA ZBUDOVÁNA NA PRAVDĚ A NIC JINÉHO, NEŽ PRAVDA NEMŮŽE VYJÍT Z JEJÍCH ÚST


Má vroucně milovaná dcero,

když mé církvi nepokrytě tleská pyšný a laický svět, potom věz, že tyto dvě odlišné entity jsou blízko svému spojení v jednu. Přijímá-li má církev laický svět, stává se tím politicky motivovanou a usiluje o uznání světa politiky a podnikání, pak věz, že bych nikdy takové jednání netoleroval.

Má církev byla vystavěna na mém Slovu. Má církev byla zbudována na Pravdě a nic jiného, než Pravda nemůže vyjít z jejích úst. Když se má církev vyslovuje s mou autoritou proti hříchu, bude vždy vystavena kritice, protože člověk bude vždy obhajovat hřích. Hřích mu dělá jeho život přijatelnějším pro něj i pro ostatní a udělá všechno možné, aby prohlásil peklo za nesmysl. Když má církev hovoří pouze o tomto světě, jeho strastech, problémech, utrpení člověka a nekáže Boží Slovo, odděluje se ode Mne. Pouze ti, kdo v mé církvi zůstanou věrni tomu, co jsem je naučil, mohou skutečně říci, že patří k mé církvi. Má církev je složena pouze z těch, kdo mluví Pravdu.

Jsem-li ve své církvi odmítán Já, Ježíš Kristus, pak duch zla vstoupil na její půdu. Vytlačují Mě z mé církve. Už nejsem uctíván, jako jsem byl kdysi. Má vlastní slova už nejsou používána k hlásání Pravdy. Budou překrucována, aby schvalovala slova, skutky a jednání, které ode Mne nepocházejí, ani ode Mne nikdy nepřijdou. Mé Slovo nemůže být změněno a kdokoliv, jenž vezme mé Slovo a znesvětí je, bude trpět věčným trestem.


Váš Ježíš


zpět