953. Poselství Ježíše ze dne 26. října 2013 v 11:15.


NADEJDE VELKÝ DEN A BRZY ZAČNE SVĚT BEZ KONCE


Má vroucně milovaná dcero,

víra všech Božích dětí, bez rozdílu náboženského vyznání, je tak slabá, že pro mnohé z těch, co znají Pravdu, je velmi těžké žít otevřeně svou víru, aniž by byli kritizováni.

Tak mnozí ve světě odmítají Mne, Ježíše Krista, v tomto okamžiku dějin, že už ve většině národů není dále přijatelné mluvit o Mně na veřejnosti. Velmi zřídka uslyšíte v médiích vyslovit mé jméno, pokud to není ke zpochybnění mé existence. Zřídka uslyšíte lidi dávat najevo svou lásku ke Mně veřejně, protože by to shledávali příliš trapné. Dokonce i moji posvěcení služebníci už nejsou ochotní hlásat Pravdu ze strachu z výsměchu. Ti, co Mě následují, poznají, že je stále těžší hlásat mé Slovo. Tak mnozí, kteří Mě kdysi milovali, Mě už nemilují a má skleslost a smutek řežou mé srdce, jakoby jím pronikal meč.

Proč, ach, proč jste Mě opustili? Proč vy, kdo ve Mne věříte a znáte Mě, zraňujete tolik svých bratrů a sester? Proč se daří nenávisti ve vašich srdcích? Proč cítíte potřebu zpochybňovat evangelia nyní, když existují už tak dlouho? Kdo vám dal právo nesprávně vykládat mé Slovo dané mým apoštolům? Proč je překrucujete a nevěříte tomu, co jsem řekl? Mé Slovo je velmi jasné. Když mluvím, říkám, co si myslím. Když mluvím o jedné věci, nemyslím tím jinou. Proč bych Já, na příklad, si protiřečil, a zejména nyní, v této misi?

To, co je dáno Božím prorokům, je Pravda. Cokoliv odporuje těmto poselstvím z úst těch, kdo tvrdí, že s nimi mluvím, musíte odmítnout. Nikdy bych nesoupeřil se svým vlastním hlasem, protože musím zajistit, aby vám byla dána Pravda.

Co mám udělat, abyste naslouchali? Co mám udělat, abych ukončil vaše bloumání a vyhledávání dalších forem vzrušení? Proč Mi nechcete důvěřovat? Marníte tolik vzácného času hledáním věštění budoucnosti, která se řine jako jed z úst takzvaných mystiků a milovníků senzací, že Mě urážíte tím, že se ode Mne odvracíte. Já jsem zde. To jsou má slova. Co ještě jiného hledáte, neboť Pravda vychází jen z mých úst. Mluvil jsem pravdu, když jsem kráčel po zemi. Zanechal jsem odkaz velké naděje a spásy. Mluvím pravdu nyní, když vám v tomto čase přináším má poslední slova, neboť nadejde Velký den a brzy začne svět bez konce.

Když mluvím, přeji si, abyste naslouchali. Nemohu vás nutit. Můžete se dívat kamkoliv a snažit se nalézat má poselství, daná vám, aby v tomto čase připravila svět na můj Druhý příchod, a nenajdete je. Má veřejná poselství k vaší přípravě na tuto poslední fázi před naplněním mé smlouvy, mohou být nalezena jen v Knize Pravdy.

Toto Slovo je moje. Má slova budou slyšet v každém národu. Nikdo Mě nezastaví, protože má moc je všemocná.


Váš Ježíš


zpět