951. Poselství Boha Otce ze dne 24. října 2013 v 19:45.


TOTO JE VÝZVA PRO SPÁSU TĚM, KDO NEBUDOU ZPOCHYBŇOVAT KACÍŘSTVÍ, KTERÁ BUDOU BRZY VYHLÁŠENA


Má nejdražší dcero,

přicházím, abych sdělil světu, že nepřátelé, kteří se potulují po zemi, převlečení za ty, kdo tvrdí, že přinášejí Slovo mého Syna davům lidí, se nyní spojili jako jeden. Jako jeden společně spojují všechny své síly a poničí zemi svým ohavným podvodem.

Já jsem připraven. Čekám. Jakmile zavedou své hanebné zákony, udeřím a svět uvidí mé tresty. Má varování padla do hluchých uší těch, kdo jsou příliš pyšní, než aby přijali mou milosrdnou ruku, podanou vám skrze má poselství. Vůdci těch, kteří vás budou pronásledovat ve jménu lidských práv, budou trpět mou rukou. Jsou přesvědčeni, že jejich síla je všemocná a že jsou nepřemožitelní, ale brzy zjistí, že bez moci svého Stvořitele nejsou nic.

Já jsem Původce života, a pokud ti, kteří se rozhodnou použít svou moc, aby brali životy mých dětí, jak v těle, tak i v duši, pak ztratí všechno. Bojujete-li proti mým dětem a zradíte-li mého Syna, Ježíše Krista, je pro vás malá naděje. Neudělím vám snadno své milosrdenství, protože jste příčinou mého velkého hněvu. Přesto toužím po vaší věrnosti, ale varuji vás před nebezpečným zahráváním si se Zlým. Dám vám veškerou příležitost, abyste odmítli pouta, která vás svazují s rouhačskou trojicí. Musíte si sami sejmout okovy Satana. Váš čas se krátí.

Žádám vás, abyste se podívali do Bible svaté, do evangelií a vyhledali znamení, která vám byla dána o předpověděném velkém odpadlictví, protože zachvátilo svět a šíří se jako smrtící virus do všech myslitelných částí vaší společnosti. Byli jste nakaženi a teď přicházím Já, váš Otec, abych vás očistil od toho hrozného soužení. Musíte Mě úpěnlivě prosit o pomoc dříve, než bude pro vás příliš pozdě.

Musíte se nyní modlit tuto modlitbu modlitební kampaně. Proste Mě o pomoc.

Modlitba modlitební kampaně (124):

Vyslyš mou prosbu o svobodu

"Ó Bože, můj milostivý Otče, Stvořiteli všeho, co je, vyslyš mou prosbu o svobodu.

Vysvoboď mě z řetězů otroctví a ochraňuj mě před pronásledováním zla.

Pomoz mi rozpoznat Pravdu a přijď mi na pomoc, i když jsem zmatený a pochybuji o tvém Slovu.

Odpusť mi, jestli jsem Tě urazil, a vezmi mě do útočiště tvého Nového ráje na zemi. Amen."

Můj čas, abych vyhlásil Druhý příchod mého Syna, je blízko. Čas uteče rychle a vláda mých nepřátel bude krátká, i když se bude zdát jako věčnost kvůli krutosti, kterou ukážou mým dětem. Neprojeví vůbec žádnou oddanost těm pošetilým lidem, kteří odpřisáhnou věrnost šelmě. Stejně jako Zlý nenávidí Mě, bude nenávidět každé z mých dětí, jak dobré, tak i zlé. Toto je výzva pro spásu všem, kdo nezpochybní kacířství, které bude brzy vyhlášeno.

Musíte zkoumat a zamýšlet se nad každou pochybností, která zaplaví vaši duši, budete-li nespokojení s jakoukoliv podobou nového učení, které nepocítíte jako správné ve svých srdcích.

Nikoho jsem neoprávnil zavést v mém nejsvětějším jménu nějaký nový zákon nebo svátost.


Váš milovaný Otec
Bůh Nejvyšší


zpět