949. Poselství Ježíše ze dne 22. října 2013 v 13:30.


JSTE GENERACÍ, KTERÁ BUDE MUSET SVĚDČIT O POSLEDNÍM UKŘIŽOVÁNÍ MÉ CÍRKVE


Má vroucně milovaná dcero,

moji milovaní služebníci se spojí do jednoty se Mnou – méně než polovina z nich – ale jejich věrnost ke Mně pomůže mé armádě přežít a růst k šíření evangelia během celosvětové temnoty, kterou pocítíte během největšího odpadlictví všech dob.

Nedostatek úcty ke Mně, Ježíši Kristu, začíná být zřejmý ve všech národech, na veřejných místech i v mých církvích. Nyní si přeji patřičně připravit svou armádu. Nenechejte se, moji milovaní následovníci, znepokojovat těmito věcmi, protože vás budou jen rozptylovat, až budu potřebovat, abyste byli silní ve své víře. Stejně jako byly dveře zabouchnuty před mou Matkou, když se snažila sehnat přístřešek těsně před mým narozením, budou také dveře zabouchnuty před vámi. Vězte, že když vám před nosem zabouchnou dveře pomýlení služebníci v mé církvi, musíte se pak obrátit jen na Mne. Vězte také, že ti, kdo tvrdí, že jsou svatí lidé, znalí Písma svatého a učení mé církve, budou první, kteří se postaví do řady k vašemu odsouzení, protože následujete Pravdu. Hovořím ke všem duším celého světa, které Mě milují a znají Pravdu a ne pouze k těm, které sledují tato má poselství celému světu.

Dar Ducha Svatého spočine pouze na těch, kteří budou hodni obdržet tento vzácný Boží Dar. Ti, kdo Ducha Svatého nemají, budou vykřikovat urážky a snažit se vás přesvědčit k následování kacířství, které bude brzy bujet ve všech křesťanských církvích. Čím víc ukážou strach před těmito poselstvími, tím víc budou útočit na vás. Nesmíte si všímat jejich nenávistného jedu a mlčet. Tyto dny jsou téměř u vás. Někteří z vás již spatřili tvrdý odpor, který budete muset kvůli Mně přetrpět.

Jste generací, která bude muset svědčit o posledním ukřižování mé církve, ale vězte toto: Z popela povstane mé slavné Tělo, Nový Jeruzalém, a vy budete vybráni, abyste vládli ve dvanácti národech. Když Mi zůstanete věrni, pozvednu vás ve slávě a nebe i země budou vaše, ve světě, který přijde. Musíte se upnout jen na Mne, během ohavnosti zpustošení, neboť bude krátké. A pak vás už nikdy nic ode Mne neoddělí.


Váš Ježíš


zpět