945. Poselství Ježíše ze dne 20. října 2013 v 12:07.


MUSÍTE ZŮSTAT TIŠÍ, POKOJNÍ, ALE S PEVNÝM ODHODLÁ-
NÍM POKRAČOVAT V HLÁSÁNÍ SVATÉHO SLOVA OBSAŽENÉHO V EVANGELIÍCH


Má vroucně milovaná dcero,

přeji si odhalit vám všem, mým milovaným apoštolům – těm, kteří kráčí po zemi a hlásají mé svaté Slovo – že se musíte držet Mě, vašeho Ježíše, jako nikdy předtím. Časy, které jsou před vámi, budou těžké a všichni, kdo zůstanete ve Mně, se Mnou a pro Mne, budete mít na starosti udržovat plamen mého Světla zářícím v přicházejících temných dnech.

Mé drahé děti, musíte zůstat tiché, pokojné, ale s pevným odhodláním pokračovat v hlásání svatého Slova obsaženého v evangeliích ve všech koutech světa. Vy, má armáda zbytku, přivedete ke Mně všechny Boží děti a pomůžete Mi je zachránit z par zla, zahalující milióny duší. Jste moji a kráčíte v Božím Světle a urovnáte cestu ke spáse světa.

Moji milovaní apoštolové, mé milosti jsou vylévány na vás, a jakmile poznáte, že jste vedeni Mnou a zcela Mi uvěříte, nepřijdete k žádné úhoně. Ale pokud dovolíte, abyste se stali ochotnými služebníky podvodu, pak vás moje ochrana nepokryje. Vy, kdo budete na straně falešného proroka a antikrista, budete polapeni Satanem a on vás nenechá svobodně odejít. Vy, kdo jdete s mými nepřáteli a hltáte z poháru hada, budete jím zničeni, odvážíte-li se ho zpochybnit.

Vezměte si nyní k srdci mé varování – straňte šelmě a přísahejte její rouhavou přísahu k uctění kacířství a shledáte velmi těžkým vymanit se z jejího ohavného stisku. Modlete se o moudrost, abyste viděli Pravdu.


Váš Ježíš


zpět