944. Poselství Ježíše ze dne 19. října 2013 v 20:00.


ANTIKRIST VYTVOŘÍ GRANTY NA PŘILÁKÁNÍ SPOLEČNOSTÍ, ORGANIZACÍ, ALE I CHARIT K PRÁCI PRO JEHO NOVÉ JEDNOTNÉ SVĚTOVÉ OBCHODNÍ CENTRUM


Má vroucně milovaná dcero,

vyzývám všechny své stoupence, kteří Mě slyšeli a poznali v těchto poselstvích, aby Mi nyní naslouchali.

Tato práce, která vám byla uložena, je svatá. Pamatujte, až budete pro tuto misi snášet nějaké soužení, urážky, trápení a výsměch, že toto dílo je mé. Má poslední mise, daná světu skrze Božího proroka, je velikým darem lidstvu. Povzneste se nad posměch, jehož budete svědky a vězte, že je vytvořen Zlým ve snaze zastavit Pravdu. Pravda, mé svaté Slovo, bude pošlapána a každý démon uvolněný z hlubin pekla udělá vše možné, aby umlčel můj hlas.

Jednáním skrze duše těch, kteří se otevřeli zamoření, budou brzy Satanovy zlé činy maskovány a prezentovány světu jako Písmo svaté. Bude se říkat, že nové učení bylo božsky inspirováno Mnou, Ježíšem Kristem. Připoutá pozornost celého světa, až bude vrstva po vrstvě odhalována a chválena, zvláště laickým světem. Ti, od nichž byste nikdy nečekali, že budou vzdávat čest Bohu, budou první v řadě, aby přijali sérii herezí - lží vůči Mně - až budou odhaleny.

Jako nikdy předtím, obdrží katolická církev tolik veřejných poct od světových médií a politické elity. Jako nikdy předtím, ateisté a všechna náboženství, včetně těch, kdo Mě nectí, rozevřou náruč a padnou na kolena v úctě k těm, kteří říkají, že jsou od Boha.

Až se můj obraz vytratí a nebude ho už více vidět, a až mé kříže, Bible svaté, misály ke mši svaté, růžence, medailony, škapulíře a Benediktinské kříže už nebudou k mání, tak poznáte, že začala vláda šelmy.

Svět bude pět chvály na antikrista. Jakmile vytvoří mír – falešný mír – vytvořený kvůli válkám, které pomohl začít – bude pronášet zarážející výroky. On, antikrist, prohlásí, že obdržel zprávy od Boha Otce a budou se zdát autentické. Potom bude viděn, jak s pomocí okultních sil uzdraví mnohé a bude se zdát, že má velké duchovní dary. Mnozí budou ohromeni takzvanými zázraky, které bude zdánlivě konat a svět ho bude zbožňovat a padat mu k nohám. Pak on, antikrist, se prohlásí za Ježíše Krista, Syna člověka a řekne, že pro něj nadešel čas, aby si získal zpět svět a zachránil celé lidstvo. Kdokoliv, kdo se odváží zpochybnit hnus a oplzlosti, řinoucí se z úst šelmy, bude vážně potrestán.

Kvůli nakažení světa Satanem, bude v tu dobu hřích tak rozšířen, že lidská důstojnost bude na nejnižší úrovni, kdy nečistota, chtíč, chamtivost a každý další, v Božích očích ohavný hřích, budou k vidění na každém veřejném místě. Protože hřích bude prohlášen za přirozený lidský nedostatek, a protože vám bude řečeno, že Bůh vás nebude soudit pro lidské slabosti, mnozí beze studu ve svých duších hřích přijmou.

Světové celebrity, baviči, média, filmové hvězdy se budou dožadovat, aby byli viděni s antikristem, a jeho obraz bude vidět víc, než obraz kohokoliv, kdo přišel před ním. Bude mluvit plynně mnoha jazyky, bude pohledný se skvělým smyslem pro humor a s výjimečnými komunikačními dovednostmi. Bude velice opatrný na to, co řekne o Bohu a nikdy se nezmíní o Matce Boží, která bude vypadat, že nemá hrát žádnou další úlohu.

Antikristovy rozhovory budou v televizi běžné a lidé budou viset na jeho každém slovu, které vyjde z jeho úst. Ovlivní politiky v každém národu a s těmi, se kterými bude viděn, bude zacházeno jako se členy královských rodin. Tím to neskončí. Jeho citáty budou kázány z kazatelen všech církví. Bude mu vzdávána velká úcta a významné postavení ve všech církvích, dokud nakonec nedosedne na nový trůn v novém Babylonském chrámu. Jeho vliv se rozšíří na všechny banky, obchodní zákony a světovou ekonomiku. Antikrist vytvoří granty na přilákání společností, organizací, ale i charit k práci pro jeho nové jednotné světové obchodní centrum. Ti, kteří budou chtít být součástí antikristovy říše, vytvoří velké bohatství.

Každý, kdo mu odpřísahá oddanost, ať už v náboženských obřadech, podnikatelských nebo obchodních ujednáních, bude muset přijmout značku. Ti, co přijmou značku, kterou bude bankovní karta a speciální čip, implantovaný do ruky, mu odevzdají své duše. Všichni, kdo budou nosit Pečeť živého Boha, uniknou spárům antikrista a stanou se imunní vůči hrůzám. Neignorujte toto varování. Nebojte se ho, protože budete-li se řídit mými pokyny, budete ochráněni.

Prolévám mnoho slz, když vám dávám toto poselství, a proto je má bolest v tobě, má dcero, v tomto čase tak velká. Utěšujte Mě voláním po mé milosti a po mé ochraně.


Váš Ježíš


zpět