940. Poselství Ježíše ze dne 15. října 2013 v 15:45.


BEZBOŽNÁ TROJICE VYPRACOVALA PLÁNY, KDE VŠE, CO JE PRAVDIVÉ, BUDE VYHNÁNO


Má vroucně milovaná dcero,

je mým přáním, aby všichni moji kněží, každé křesťanské víry, začali uchovávat nejsvětější svátosti. Vy, v katolické církvi, budete prvními svědky zničení a znesvěcení svátostí. Vy, kteří jste věrní Mně, Ježíši Kristu, se svědomitě připravíte na hroznou pustinu, do které bude uvržena má církev. Musíte se připravit nyní, protože díky vaší věrnosti budou moci všechny Boží děti dostávat svátosti v jejich svaté podobě.

Všem ostatním křesťanským církvím říkám toto: Připomeňte si můj slib přijít znovu v ten velký a slavný den mého Druhého příchodu. Vězte také, že v rocích, které povedou k tomuto dni, budou všichni moji následovníci čelit hrozným zkouškám. Ti, kterým se podaří dostat na nové pozice moci ve všech vašich denominacích, budou vedeni falešným prorokem a všichni budou opakovat jeho slova a imitovat jeho skutky.

Běda těm, kteří budou podporovat falešného proroka, protože je pravým opakem Jana Křtitele a bude předchůdcem antikrista, který bude vládnout nad vámi všemi.

Budete pod mou ochranou, protože brzy už budete mít jen Mě, abych vás vedl. Jen Mně můžete věřit, že vám řeknu Pravdu, až budete pod vlivem kacířství, které vám bude předkládáno jako moderní křesťanská teologie. Jak lstivý je Satan, který nikdy nebude šokovat – místo toho vás, prostřednictvím těch, kteří mu slouží – přitáhne k nové, obráceně překroucené verzi výkladu mého nejsvětějšího Slova.

Bezbožná trojice vypracovala plány, kde vše, co je pravdivé, bude vyhnáno. To vše se zamlouvá laickému světu, kde lidská chamtivost a touha ignorovat hřích bude předložena věřícím ve všech křesťanských církvích. Tento den byl vytesán do kamene a bude poslední urážkou, kterou Bůh dovolí, než pošle Mě, svého jediného Syna, aby shromáždil všechny, kteří zůstanou věrni Božímu Slovu. Až vám budou předloženy lži, budou se zdát jako dobrá věc. Odznak skromnosti bude společný ve všech vašich církvích, jak to bude přijato těmi, kdo vás klamou.

Vše, co je Mi vlastní a se Mnou spojené – moje láska k nuzným, slabým a pokorným, mé odmítání chamtivosti, lakoty a chtíče, bude využito jako součást důvodů přimět vás k přijetí tohoto nového učení – nového jednotného celosvětového náboženství, k přípravě světa na vládu antikrista.

Dávám vám tato varování jako milující Bůh, abych vás zachránil. Vyslyšte Mě nyní. Vše, o co prosím, je jediné. Zůstaňte věrni mému svatému Slovu. Mé svaté Slovo vám bylo dáno v Bibli svaté. To se nemůže změnit. Ale nepřátelé Boha překroutí jeho smysl. Až se to stane, odmítněte všechny, kdo vám budou říkat, že Bůh by schválil takové změny. Nic nemůže být vzdálenější Pravdě.


Váš Ježíš


zpět