937. Poselství Ježíše ze dne 12. října 2013 v 17:10.


JAKMILE SE NEBE A ZEMĚ STANOU JEDNO, NEBUDE UŽ ŽÁDNÝ OČISTEC


Má vroucně milovaná dcero,

můj trůn bude postaven na obnovenou zemi a všichni budou brzy žít v míru a harmonii podle vůle mého Otce.

Svět se stane takovým, jako byl na počátku, nebude vnímán žádný nesoulad. Všechny Boží děti, vybrané připojit se k andělům a svatým, budou žít dokonalým životem. Vězte však toto. Těm, kteří nepřijmou skutečnost Nového ráje, ač dostali každou možnost se rozhodnout, kterou cestu si přejí zvolit, nebude dána druhá možnost. Jakmile se nebe a země stanou jedno, nebude už žádný očistec. Jedinou cestou duší, které odmítnou přijmout mé svobodně nabídnuté milosrdenství, bude cesta vedoucí do pekel. Mnozí budou natolik tvrdohlaví, spoléhajíce téměř úplně na své rozumové zdůvodnění, že si bezděčně zvolí strávit věčnost v ohních pekla.

Ti, co nevěří v Boha, nebo nepřijímají Pravdu, nevěří ani v existenci Satana. On, podvodník, zatemní jejich mysl lží, aby je vlákal do komor utrpení. Jak už tam budou, z nenávisti k lidem, jim učiní věčnost nepřestávajícím utrpením. Potom jim už nedokážu pomoci. Kolik jen vypláču hořkých slz zármutku nad domýšlivci, nevědomci a tvrdého srdce. Jsou tak nadutí pýchou, že Mě nebudou schopni nikdy spatřit. Je-li osoba zasažena hříchem pýchy, je pro ni nemožné, aby Mě uviděla nebo byla naplněna mým pravým Slovem. Na druhé straně vy, kteří mě znáte, ale přijímáte podle svých vlastních podmínek – vy se také ode Mne vzdalujete.

Proč říkáte, že Mě znáte, a pak překrucujete, co jsem vám řekl o mém následování? Jak se můžete nazývat křesťany a být připraveni přijmout falešnou teologii a lži, které jsou překroucené, aby vyhovovaly vašim vlastním životním stylům? Kdo jste, když Mě nenásledujete a nepřijímáte celou Pravdu mého učení? Jste zrádci. Zrazujete Mě. Když Mě zradíte jednou, budete v pokušení to udělat znovu a znovu, až nakonec přestanete být v mých očích křesťanem.

Musím volat ke všem, kteří věří v mé Slovo, a zeptat se vás, zda jsem kdy schvaloval hřích? Já hřích odpouštím, ale nikdy jej neschvaluji. Pokud věříte, že schvaluji hřích, pak hřích ospravedlňujete. Budete trpět pro omyly svých cest a nejste o nic lepší než ti, kteří Mě zradili, zesměšňovali Mě, posmívali se Mi a ukřižovali Mě.

Pamatujte, učil jsem vás Pravdě. Nic jiného než Pravda vám neumožní přijmout spásu, kterou nyní přicházím přinést světu v této poslední fázi mé smlouvy ke spáse lidstva.

Nikdy nezapomeňte, že Já jsem Pravda. Ode Mne pochází pouze Pravda.


Váš Ježíš


zpět