935. Poselství Boha Otce z 8. října 2013 v 15:40.


SATAN A JEHO DÉMONI ZVERBOVALI OBROVSKOU ARMÁDU


Má nejdražší dcero,

mé božské síly budou dány všem mým dětem, které se ke Mně obrátí, prosíce Mě – skrze mého Syna – abych je posílil v těchto časech velkých zkoušek na zemi.

Hřích je tak rozbujelý, že můj Syn trpí stejná muka, která pro každého z vás protrpěl na kříži. Hřích je tak rozšířený, že jste se všichni stali vůči němu imunní a ke zlu, které našeptává. Mé děti, musíte ke Mně přicházet a nikdy nevzdávat své hledání pokoje a lásky. Nemyslete, že neuslyším vaše ke Mně volající hlasy, bez ohledu na to, jak jste maličcí.

Druhý příchod mého Syna vyvolá velký zmatek, rozdělení, nedůvěru, nenávist a smutek, protože Pravda mého svatého Slova bude odhozena stranou. Satan a jeho démoni zverbovali obrovskou armádu – armádu tak velkou a mocnou, že by to bylo k nevíře, kdybyste mohli vidět, jak byla zformována. Tato armáda řídí, co je vám, mým dětem, veřejně sdělováno. Od této chvíle vám bude velmi zřídka řečena Pravda. Tím myslím Pravdu podle mé nejsvětější smlouvy.

Všechny záležitosti světa, v němž žijete, vám nebudou odhalovány pravdivě, protože války, kterých budete brzy svědky, budou vyvolány záměrně ke zničení mého lidu. Žádná z těchto válek nebude pro dobro člověka a nebude ani spravedlivá. Mé slovo, dané světu od doby, kdy můj první prorok zjevil má přání, už nebude bráno vážně. Slovo, podle mého Syna, Ježíše Krista, bude zneužito a znesvěceno, aby ospravedlnilo lži.

Je čas pro všechny povolané k službě mému Synu, aby byli stále na pozoru. Nemůžete ignorovat toto mé volání k lidstvu. Skrze mého Syna vás žádám, abyste zůstali spolu v jednotě s Ním po všechen čas. Vy, mé děti, jste prvním Satanovým cílem, protože nebude mít klid, dokud se nejdříve nezmocní církve mého Syna na zemi. Bez církve mého Syna se mu nepodaří přitáhnout duše, po kterých nejvíce touží. Vy, mé děti, budete zraňováni a týráni šelmou – antikristem – pokud podlehnete tlaku, kterým vás bude nutit přijmout nové falešné učení, které je nyní pečlivě a bezohledně připravováno.

Já, Otec vás všech, Bůh Nejvyšší si přeji, aby bylo dáno ve známost, že antikrist má být přijat mými nepřáteli v tajných rituálech. Jsou mu skládány přísahy za utajovanými zdmi v místech určených k uctívání mého Syna. Církevní zednářství, kterého budete svědky, hraje důležitou úlohu v této ohavnosti. Žel, to všechno se musí stát před tím, než bude naplněna má smlouva shromáždit všechny mé děti znovu v ráji, který jsem pro ně na začátku stvořil.

Bude to na těch z vás, které jsem vyvolil, aby se vždy hlásili k Pravdě, a mohli tak pomoci mému Synu zachránit ostatní duše, které budou přísahat, že budou následovat šelmu.

Obraz mého Syna, běžný po celém světě, bude brzy nahrazen obrazem falešného proroka. Jeho obraz bude uctíván jako první, místo obrazu mého Syna. Pak tento obraz bude následován velkými obrazy šelmy všech možných formátů, jejíž symbol 666 bude umístěn v každém znamení, které udělá před nic netušícím světem. Uvidíte tento symbol skrytý v bezbožných předmětech, které budou použity stejně, jako se nosí svaté předměty. Bude vytvořen druh růžence ke zbožňování nového, brzy vyhlášeného sjednocení světových církví. Nové světové náboženství bude oslavováno odnímáním svatých modlitebních knížek, medailonů, škapulířů, růženců, křížů a jejich znesvěcováním tím, že se stanou talismany přinášející štěstí.

Všichni budou antikrista milovat, protože jednak bude reprezentovat svět mimo náboženství, ale protože bude přijat falešným podvodníkem v církvi mého Syna, bude považován za představitele všeho, co je na světě svaté.

Mé děti, nedovolte, aby zprávy o těchto událostech vám trhaly srdce, protože když Mě budete poslouchat a následovat cestu mého Syna, ušetřím vás mnohého duchovního pronásledování, které přijde. Vaše věrnost těmto poselstvím bude čas od času oslabena, kvůli útokům nastražených Satanem. Někteří z vás odejdou. Někdo bude pochybovat. Obrovská většina Mi zůstane věrná a Já vám udělím velké laskavosti a milosti za vaši poslušnost.

Miluji vás děti. Budu milosrdný, odpovím na vaše volání, když Mě poprosíte skrze mého Syna, abych utišil vaše srdce, a pomohl vám zůstat v pokoji a kráčet s důvěrou k branám mého Nového ráje.


Váš milující Otec
Bůh Nejvyšší


zpět