930. Poselství Ježíše ze dne 30. září 2013 v 15.45.


CÍRKEVNÍ ZEDNÁŘSTVÍ NYNÍ DOSÁHLO NEJVYŠŠÍ ÚROVEŇ MOCI V MÉ NEJSVĚTĚJŠÍ CÍRKVI NA ZEMI


Má vroucně milovaná dcero,

musím požádat všechny mé posvěcené služebníky, aby dávali pozor na výzvu účastnit se exercicií, které budou zavedeny, aby je přesvědčily k souhlasu s novou přísahou věrnosti, která učiní zbytečné – pokud by na to přistoupili – jejich nejsvětější sliby, jimiž se zavázali Mně, Ježíši Kristu.

Církevní zednářství nyní dosáhlo nejvyšší úroveň moci v mé nejsvětější církvi na zemi a bude brzy diktovat svou novou liturgii, která bude v rozporu s mou nejsvětější vůlí. Vytvořená nepřáteli Boha a maskovaná jako nová úprava vyhovující politickým silám, které chtějí zakázat křesťanství, bude předložena tak rychle, že mnohé v mé církvi to ohromí. Budou bolestně sledovat takovou ohavnost, ale hlasy mých věrných služebníků nebudou veřejně slyšeny, protože oni, zednáři, určují, jak bude tato nová liturgie vnímána. Všechny námitky vznesené v diecézích po celém světě budou odmítnuty a odloženy. Výmluvou bude, že církev potřebuje získat nové, mladé duše, které od ní odpadly. To, že se dovolávají k laickému světu, odůvodní, že takto obrátí více lidí prostřednictvím nové liturgie.

Ach, jak lživá bude tato ohavnost a jak velký bude počet těch, kdo podlehnou lžím, které mnoho lidí odvedou od Pravdy. Kniha Pravdy byla předpověděna prorokem Danielem, aby Boží děti nikdy nezapomněly Pravdu, až se budou topit ve lžích, které pohltí mou církev na zemi.

Přijměte Pravdu, ustanovenou mou církví na zemi. Nepřijímejte nové zákony, které vás budou nutit přijmout v mém svatém jménu, a které se rovnají svatokrádeži.


Váš Ježíš


zpět