929. Poselství Ježíše ze dne 28. září 2013 v 15:23.


MÁ PRAVÁ CÍRKEV BUDE VYHOZENA Z ŘÍMA A BUDE MUSET VYTRPĚT NĚKOLIK LET PUSTOŠENÍ


Má vroucně milovaná dcero,

těm, kteří ve Mne věří, ale nemají ani tušení, že se můj Druhý příchod blíží, stále připomínej, že musí stále sledovat znamení, prorokovaná v Knize mého Otce pro čas, předcházející Velký den.

Velké odpadlictví je první znamení. Nastane tehdy, až víra v Pravdu – Boží Slovo – vymizí a hřích bude oslavován v každé části světa. Znamením, že se můj Druhý příchod velmi přiblížil, bude, až velké odpadlictví od víry ovládne nitro mé církve. Až uvidíte ty, kdo říkají, že byli jmenováni Mnou, aby vedli moji církev na zemi, zabývat se laickým světem, aby získali oblibu, budete vědět, že změny začaly. Až uvidíte, jak se diskutuje o velké oběti – o mém ukřižování, a připojují se nové významy k mé eucharistii, poznáte, že má církev bude vržena do pustiny.

Mou církví mám na mysli ty, kteří se neodchýlí od Pravdy a kteří, jako dříve, stále přijímají Boží Slovo. Moje pravá církev bude vyhozena z Říma a bude muset vytrpět několik let pustošení. Bude pošlapána pohany a bude trpět, ale mou milostí zůstane nedotčená a statečné duše, které Mě odmítnou opustit, dostanou ode Mne mimořádné dary. Zatímco pod maskou mé církve spatříte ohavné, takzvané zázraky, uzdravení a gesta falešné pokory a lásky k lidstvu, ode Mne uvidíte pravé zázračné zásahy. Mými skupinami modlitební kampaně dám těm, kteří se jim posmívají a zesměšňují je, poznat přítomnost Ducha Svatého. Mnoho zázraků bude uděleno mým modlitebním skupinám a těm, kdo se modlí, jako dar, aby pomohli mým milovaným stoupencům snášet náboženské pronásledování.

Pronásledování, o kterém mluvím, je převážně duchovní. Moji praví stoupenci, a tím míním; všechny křesťany, každého vyznání, kdekoliv, budou přihlížet ve velkém zármutku, až budou muset být svědky velkého podvodu, který dolehne na katolickou církev. Katolická církev přijme laický svět a prohlásí, že smrtelný hřích už víc nebude. Hřích se už nebude přiznávat, a aby se oklamali nevinní, bude jim řečeno, že není těžké vstoupit do mého království. Zpověď v současné podobě skončí. Lidem bude řečeno, aby prosili o vykoupení svým vlastním způsobem, a tak se mnozí už nebudou obtěžovat Mě prosit o odpuštění. Neudělají to, protože už dále nepřijmou, že hřích je činěn vědomě a že kvůli tomu Bůh odpustí vše. To je omyl, který byl předpověděn a který povede milióny do ohňů pekla, kam budou vedeny falešným prorokem a antikristem.

Brzy budou všechny pohanské slavnosti včleněny do katolické církve kdekoliv. Pohané a ti, kteří nenávidí Boha, budou pozváni k oltářům před svatostánky. Tato hostina bude prohlášena novou formou přijímání – všechny Boží děti spojené k uctívání každé víry druhých a lidských práv. Od vás, moji následovníci, se bude žádat prokazování úcty těm, kdo chtějí zničit moji přítomnost ve svaté eucharistii. Nepřijmete-li pohanství, budete obviněni, že jste nekřesťané. To je způsob, jakým budete všichni oklamáni. Takto budu Já, Ježíš Kristus, znesvěcen. Totéž udělají ve školách, aby vyhnali křesťanství. Totéž udělají v politických kruzích, kdy všechno, co má co dělat se Mnou, bude sprovozeno ze světa. Na žádné jiné náboženství nebude zacíleno s takovou nenávistí. Křesťanství, protože je Pravdou, bude zničeno.

Co si neuvědomujete, je, že když se stanete ochotnými účastníky tohoto ďábelského znesvěcení, vaše duše zčernají a časem opustíte svoji vlastní spásu.

Zraďte Mě a odpustím vám. Zapřete Mě a odpustím vám. Ale když Mě znesvětíte a přísaháte-li věrnost šelmě, úplně se ode Mne oddělíte a shledáte, že je nemožné přijmout mé milosrdenství.


Váš Ježíš


zpět