928. Poselství Boha Otce ze dne 26. září 2013 v 17:55.


BUDU-LI MUSET ZNIČIT MĚSTA K ZASTAVENÍ ŠÍŘENÍ ZLA, UDĚLÁM TO


Má nejdražší dcero,

ruka mé spravedlnosti dopadla na svět a ztrestám všechny, kdo ubližují mým dětem na těle i na duchu. Musíte se bát mého hněvu, stejně jako přijmout mé milosrdenství.

Zasáhnu ve vašich zemích k zastavení narůstání válek a budu-li muset zničit města k zastavení šíření zla, udělám to. Protože se zkaženost člověka šíří jako virus, rozetnu tyto duše vedví a srazím je. Jak Mě znechucují ďábelské hříchy potratů, válek, vražd a podvodů těch, co pomáhají šířit hřích. Za to teď zaplatí.

Ti, v politických postaveních, ovládající dostupnost potratů, budou prvními ztrestanými. Teď očekávejte, že uvidíte, jak budou trpět za zvěrstva, která tolerovali před mýma očima. Tyto skupiny, které tajně plánují zánik světové populace prováděním potratů, zemřou v agónii mojí rukou. Spravedlnost na nich tak bude konečně vykonána a nedovolím jim už působit takové zlo mým dětem. Jejich arogantní tvrzení, že jednají v lidském zájmu, budou umlčena, protože se ode Mne oddělili a mají teď málo času k vykoupení svých duší.

Vy, zodpovědní za výuku mých dětí Pravdě evangelia, musíte dbát tohoto slibu. Pozvednu vás, budete-li hovořit Pravdu, ale uvrhnu vás do propasti, pokud a až znesvětíte svatou eucharistii. A i když vás lháři budou přesvědčovat o nutnosti změnit Pravdu a budou vás pronásledovat, nebude to nic proti temnotě, kterou rozprostřu po celé zemi. Pak bude pláč a skřípění zubů, ale nikdo vás neuslyší. Neuvidíte ani neuslyšíte nic, ale pocítíte bolest těch duší, které jste zničili kvůli odpadlictví, které jste pomáhali podněcovat, dokud nezahalilo duše těch posvěcených služebníků, kterým jste dávali pokyny.

Bojte se mého hněvu, neboť sestoupí na vás náhle, a pak bude pro vás příliš pozdě. Nikdy neuvidíte moji tvář. Dávám vůdcům všech, kteří ovládají mé církve na zemi, toto poslední varování.

Vaše selhání při obraně Božího Slova nebo obhajobě svaté eucharistie způsobí smrt a zoufalství. Neposkytnu vám čas zničit duše, které byly označeny mými nepřáteli.


Váš Otec
Bůh Nejvyšší


zpět