926. Poselství Ježíše ze dne 24. záři 2013 v 22:44.


BĚDA KŘESŤANŮM, KTEŘÍ MĚ OPUSTILI KVŮLI POHANSTVÍ NEW AGE


Má vroucně milovaná dcero,

každá živá duše má silný instinkt vyhledávat Boha ve svém životě. Ti, kteří najdou Boží lásku v její nejčistší podobě, jsou obdarováni tímto darem díky jejich pokoře a přijetí skutečnosti, že veškerá sláva náleží Bohu.

Na druhé straně pohané, ve svém hledání duševního pokoje, spíše než samotného Boha, vyhledávají jeho stvoření. Místo toho, aby se sklonili před mým Otcem, všemohoucím Stvořitelem všech věcí, padají tváří k zemi před falešnými modlami, včetně divů, které stvořil pro svět - země, slunce, měsíce, hvězd. Koří se těmto velkým divům, a pak věří, že jim to dává velkou moc. To, co hledají, je forma duchovního osvícení, které, jak doufají, jim přinese radost a pokoj. Mnozí pak, skrze meditaci a jógu, otvírají své mysli a duše, čímž umožňují duchu zla je poškodit. Mylně věří, že nějaká jiná síla, jiná než ta, která pochází od Nejvyššího Boha, jim může přinést pokoj, po kterém touží.

Víte už, že je pouze jediný Bůh. Jakákoliv jiná podoba obdivu představuje pohanství. Je úplně jedno, co říkají, nebo čím takové jednání ospravedlňují, je to pozvání Satana k napadení duše a jakmile získá přístup s démony, které pošle, už nenechá duše na pokoji. Budou je trýznit, sytit lžemi a přimějí je uvěřit, že jsou nadaní nějakým darem. Někteří věří, že mohou léčit ostatní, a to prostřednictvím praktik jako je Reiki, ale to, co místo toho dělají, je, že zamoří ostatní, včetně nevinných. Když pohané zaříkávají, aby přivolali duchovní dary, říkají, že jim to přináší mír. I když tomu mnozí věří, vězte, že v krátkém čase – jakmile do jejich myslí vstoupí zlý duch – stanou se rozrušenými a nenajdou žádnou úlevu. Budou neustále vyhledávat všemožné smyslové požitky a to, co z toho získají, bude temnota duše.

Pohanství přináší strašný neklid a v zemích, kde pohané vzývají falešné bohy, přivolávají na sebe hněv mého Otce. Mnoho takových duší nechápe, čeho se dopouštějí, ale poznáte je podle toho, jakým způsobem zkrášlují svá těla, protože se považují za posvátné nádoby v očích falešných model, které, jak tvrdí, uctívají. Láska, pokora, nebo osobní oběť pro dobro ostatních budou chybět, protože uctívají pouze smysly. Nechápou, že jejich duše jsou darem od Boha a takto se jich vzdávají při honbě za dokonalostí, které nikdy nemohou dosáhnout.

Ve chvíli Varování, probudím v těchto duších Pravdu, aby poznaly, komu patří. Modlete se, aby přijaly moji ruku milosrdenství. Běda křesťanům, kteří Mě opustili kvůli pohanství New Age. Jsou to ti, kteří nechtějí moje milosrdenství a raději koketují s nesmysly, protože to živí jejich ega, když si myslí, že mají moc ovládat duchovní věci. Zatímco budou takto hledat osobní dokonalost, úplně se oddělí od Boha. Tím, že to udělají, otevřou dveře Zlému, který je svede a zhypnotizuje přitažlivostí pověrčivých očekávání, která povedou ke zpustošení jejich duší, kde se Boží lásce nemůže dařit.


Váš Ježíš


zpět