923. Poselství Matky Spásy ze dne 23. září 2013 v 13:30.


KNĚŽÍM: ABYSTE ZŮSTALI VĚRNI CÍRKVI MÉHO SYNA NA ZEMI, MUSÍTE BÝT PŘIPRAVENI ŽIVIT JEHO STÁDO


Mé dítě,

mnohá znamení z nebes budou dána k pochopení na střechách chrámů církví mého Syna, až budou zavedeny konečné změny v liturgii mše svaté. Všichni, kdo mají oči otevřené a uši bdělé, budou svědky hněvu mého Syna způsobem, který nemohou přehlédnout.

Můj Syn slíbil, že dá najevo svůj hněv, až Ho uvnitř jeho církve na zemi znovu ukřižují znesvěcením jeho Těla a Krve během svaté oběti mše. Hrom a blesky, následované velkými bouřemi, lidi smetou. Přijde více povodní, aby vymetly hříchy lidí, až lidé začnou chápat Boží tresty, které budou vylity na lidstvo.

Otroci hříchu – dokonce ti, co mého Syna milují a kteří zůstanou věrni mši svaté – si neuvědomí rozdíl, až bude ohavnost zavedena. Pamatujte, že na připomínku smrti mého Syna mše svatá vyjadřuje a oznamuje skutečnou přítomnost mého Syna. Brzy už nebude přiznávána Pravda a nová mše se stane pohanským obřadem. Ten den však přijde, náhle a nečekaně – tak rychle falešný prorok začne jednat. Teď je čas na přípravu. Všichni posvěcení služebníci, kteří zůstávají věrni nejsvětější eucharistii a budou se držet svatého Božího Slova, se teď musí začít připravovat.

Máte-li zůstat věrni církvi mého Syna na zemi, musíte být připraveni živit jeho stádo pokrmem života, kterým je jeho svatá eucharistie. To je slib, který jste dali Ježíši Kristu, když jste řekli, že Mu budete sloužit a poskytovat jeho Tělo a Krev skrze mši svatou všem, kteří hledají spásu. Tento slib musí být plněn až do Posledního dne.

Nebojte se časů před vámi, až se nepřátelé Boha pokusí zneužít jeho svaté jméno k tolerování hříchu a udělat jej přijatelný všem; když všechny připraví o jeho Tělo a Krev. To bude úplně jedno, pokud budete dál sloužit mému Synu, jak jen to bude možné.

Jděte v pokoji a naději, že všichni, kdo milují mého Syna, budou požehnáni darem Ducha Svatého, aby dokázali rozpoznat Pravdu.


Vaše Blahoslavená Matka
Matka Spásy


zpět