916. Poselství Boha Otce ze dne 16. září 2013 v 16:20.


PRO NAROZENÉ DO POHANSKÝCH RODIN, A TEDY BEZ VINY, POSKYTNU MILOSRDENSTVÍ


Má nejdražší dcero,

lidská rasa si do značné míry nepřipouští moji existenci. Mnozí vědí jen málo o Mně, svém Otci, o svém Stvořiteli. Moji posvěcení služebníci, včetně všech těch, kteří věří ve Mne, Stvořitele všeho, co je, selhali v přípravě lidstva na trest, kterému budou čelit, pokud neuznají omyl svých vlastních cest.

Touha věřit, že "všechno dobře dopadne", způsobila, že mnoho z mých dětí nevěří v existenci pekla. To je místo, kam půjdou lidé, kteří odmítnou mé milosrdenství, můj zásah na záchranu duší. Smrtelný hřích, pokud není vymazán smířením, povede duše do pekelné jámy. Ti, kteří nemusí být vinni smrtelným hříchem, ale kteří ve Mne nevěří, a místo toho věří ve skutečnost, která byla vytvořena a vykonstruována v jejich myslích falešnými modlami, se mají čeho obávat.

Odmítněte Mě, svého Stvořitele, a obrátíte se proti Mně. Sami se oddělíte. Mnozí z vás, až vám bude zjevena pravda o mém božství, Mi budete zuřivě oponovat a nic, co udělám, vás nezachrání od ohňů pekla. Mohu použít každou Boží moc, ale nikdy vás nemohu nutit přijmout moje milosrdenství. Nic než modlitby vybraných duší vám nepomůže. To znamená, že nikdy neuvidíte moji tvář. Kdokoli vám bude tvrdit, že nezáleží na tom, přijímáte-li moji existenci, lže. Pouze ti, kteří přijmou Mě a milosrdenství mého jediného Syna, mohou vstoupit do mého království. Pokud jste laskavá a milující duše a stále Mě odmítáte, i když vám byla Pravda oznámena – vy také budete ode Mne odvrženi. Věčný život nebude váš.

Nyní vám všem udělím dar očištění, ale zvláště ateistům a pohanům. Toto očištění bude bolestivé, ale v mnoha případech otevře jejich oči Pravdě. Pro narozené do pohanských rodin, a tedy bez viny, poskytnu milosrdenství. Ale pro vás, kterým byla dána evangelia, a víte o existenci Trojjediného Boha a nyní Mě odmítáte, pro vás je malá naděje, dokud se nevrátíte a neodčiníte svoje hříchy. Pak musíte úpěnlivě prosit o spásu své duše.


Váš Otec
Bůh Nejvyšší


zpět