911. Poselství Matky Spásy ze dne 11. září 2013 v 16:30.


BUDETE ZESMĚŠŇOVÁNI PRO NEUZNÁNÍ NOVÉHO VÝKLADU KATOLICISMU


Má dcero,

moje srdce je spojeno se srdcem mého milovaného Syna, Ježíše Krista, v tomto čase velkého utrpení, kdy zesiluje pronásledování všech Božích dětí.

Všechny osoby ve světě, zejména ty bez peněz, vlivu nebo majetku, budou trpět kvůli chamtivosti těch, kteří ovládají mnoho národů. Má práce, pomáhat svému Synu dosáhnout konečné části jeho smlouvy na záchranu lidstva, začala být zřejmá mnoha způsoby. Mocí Boží povedu všechny, kteří jsou velmi rozrušeni zármutkem kvůli utrpení ve svých životech, do útočiště s ochranou mého Syna. Vy, kdo budete muset snášet takovou chudobu, hlad, muka, nespravedlnost – ať už je jakákoli – najdete útěchu, když mě poprosíte, abych se za vás přimlouvala.

Vám, kdo musíte trpět, protože svědčíte o Ježíši Kristu, Spasiteli lidstva, bude dána v tomto čase mimořádná síla, budete-li mě prosit, abych vám pomohla. Brzy uvidíte největší nespravedlnost v církvi mého Syna, kde jak obyčejní věřící tak i posvěcení služebníci, budou obviněni z neposlušnosti učení Ježíše Krista.

Budete vyzváni složit přísahu – recitovanou jako apoštolské vyznání víry – abyste potvrdili svoji věrnost pozměněné podobě uctívání Boha. Vázáni touto přísahou, nepřípustnou v nejsvětější Bibli, uvedete svou duši do velkého nebezpečí. Liturgie bude změněna a ohlášeny nové dodatky, zatímco další části, pronášené po mnoho let, nadále nebudou oznamovány. Tento děsivý plán bude ospravedlňován tím, že všechny atributy, vztahující se k mému Synu, tam budou a prohlásí to za důvod takových změn.

Proto vy, kteří budete věrní mému Synu, tím budete hluboce znepokojeni a vaše duše budou velmi trpět. A zatímco budete nadále uctívat mého Syna, budete zesměšňováni pro neuznání nového výkladu katolicismu a křesťanství. Nesmíte během těchto zkoušek nikdy ztratit odvahu, protože jste, drahé děti, oblíbeni Bohem a On s vámi zůstane až do úplného konce.

Neodvracejte se nikdy od Pravdy. Nevěřte nikdy ničemu, co nepochází od Boha.


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět