902. Poselství Ježíše ze dne 3. září 2013 v 16:45.


VÁŠ ŽIVOT JE JEN POUHÝ LETMÝ OKAMŽIK CELÉHO VAŠEHO BYTÍ. JSTE V EXILU.


Má vroucně milovaná dcero,

mou největší touhou je oslovit všechny lidi po celém světě, kteří Mě vyjmuli ze svých životů, aby se ke Mně vrátili. Mnoho duší, které se nechaly svést představou, že Bůh možná skutečně neexistuje, se rozhodli zapomenout na Mne, svého milovaného Ježíše. Trápím se pro tyto ubohé, zmatené lidi, protože je vroucně miluji a chybí Mi jejich společnost.

Pokud jste ode Mne zbloudili a je pro vás obtížné skloubit vnímání moderního rychle plynoucího světa s prostou vírou ve Mne, Ježíše Krista, pak Mi dovolte vám pomoci to pochopit. Jste ode Mne odděleni hříchem. Jakmile hřích zkazí vaši duši, snáší se na ni temnota a ta ztěžuje přijetí Božího Světla. Když se to stane, vaše srdce ztvrdne. Pak se zapojí váš intelekt a tehdy chybně uvěříte, že by Bůh nemohl existovat, protože logika říká, že nemůže.

Váš život je jen pouhý letmý okamžik vašeho bytí. Jste v exilu. Pravda leží v budoucnosti, kdy konečně přijdete domů k Bohu ve svém přirozeném stavu. Vím, jak je těžké pro člověka zůstat Mi nablízku, když čelí tolika rozptýlením, pokušením a temnotě na zemi.

Když cítíte, že nejste schopni vnímat mou přítomnost nebo lásku, chci, abyste se modlili tuto modlitbu modlitební kampaně (119):

Cítit Ježíšovu lásku

"Ježíši pomoz mi, jsem tak zmatený.

Mé srdce není schopné se Ti otevřít.

Mé oči Tě nedokážou vidět.

Má mysl Ti je uzavřena.

Má ústa Ti nedokážou vyslovit slova útěchy.

Má duše je zahalena temnotou.

Prosím, slituj se nade mnou, ubohým hříšníkem.

Jsem bezmocný bez tvé přítomnosti.

Naplň mě svými milostmi, abych měl odvahu oslovit Tě a prosit o tvé slitování.

Pomoz mi, svému ztracenému učedníku, který Tě miluje, který už ale necítí lásku pohnout své srdce, abych pochopil a přijal Pravdu. Amen."

Není lehké být se Mnou v jednotě. Musíte vytrvat, dokud neucítíte moji přítomnost ve své duši. Zavolejte Mě a Já přiběhnu a obejmu vaši ubohou nešťastnou duši a vezmu vás a povedu vás k vaší věčné spáse. Bez ohledu na vaše činy, se nesmíte nikdy bát Mě zavolat. Odpovím každému hříšníkovi, nehledě na to, kdo jsou. Ani jeden jediný z vás není beze skvrny hříchu. Očekávám vaše zavolání.


Váš Ježíš


zpět