901. Poselství Ježíše ze dne 2. září 2013 v 18:45.


NEVÍTE, ŽE JE MI V TOMTO ČASE VZDÁLENÁ CELÁ GENE-
RACE MLADÝCH LIDÍ?


Má vroucně milovaná dcero,

jak narůstá zloba proti těmto mým proroctvím, daných světu k přípravě vás všech na můj Druhý příchod, věz toto. Tato mise má jeden cíl. Tím je záchrana všech duší – všech, kteří dnes žijí. Nezáleží na tom, jak hrubá je úroveň kritiky vystupňovaná proti tobě, má dcero, protože Já směřuji kupředu, neúnavně, dokud nebude můj úkol dokončen. Žádný člověk Mě nezastaví od záchrany duší, protože rozdupu všechny, kdo si troufnou postavit se Mi do cesty, abych mohl zachránit ty duše, které ztratily mou přízeň.

Nevíte, že kvůli pohanství, které zachvacuje zemi, a slabosti víry mezi věřícími, je Mi v tento čas vzdálená celá generace mladých lidí? Má mise se soustředí na takto postižené mladé duše, kterým bylo ve většině případů odepřeno jakékoli povědomí o Mně, Ježíši Kristu. Protože je jich tak mnoho, v každém národu, musím je oslovit jakýmkoli způsobem, který co nejlépe získá jejich pozornost.

Pamatujte, že křesťané mezi vámi, kteří byli od malička živení Slovem Božím, jsou požehnaní. Proto máte povinnost modlit se za ztracenou generaci. Prosím, žádám vás, abyste se modlili za tyto mladé duše tuto modlitbu modlitební kampaně:

Modlitba modlitební kampaně (118):

Za ztracenou generaci mladých duší

"Drahý Ježíši, dovolávám se Tvého slitování pro ztracenou generaci mladých duší.

Ty, kdo Tě neznají, zahrň darem vidět.

Ty, kdo Tě znají, ale ignorují, přitáhni zpět ke tvému milosrdenství.

Prosím, dej jim brzy důkaz tvé existence a přiveď je k těm, kteří jim mohou pomoci a povedou je k Pravdě.

Naplň jejich mysl a duše touhou po Tobě.

Pomoz jim rozpoznat prázdnotu, která v nich je, protože necítí tvou přítomnost. Prosím Tě snažně, drahý Pane, neopouštěj je a daruj jim ve své milosti věčný život. Amen."

Jak toužím oslovit tyto mladé duše a obejmout je svými svatými pažemi, abych jim pošeptal do uší slova útěchy a dal jim pokoj duše. Jsou moji a bez nich by byl Nový ráj bez těch, po kterých prahnu nejvíce. Pomozte Mi je zachránit.


Váš Ježíš


zpět