900. Poselství Ježíše za dne 1. září 2013 v 17.05.


VY, KDO SE MI TEĎ POSMÍVÁTE, PROTOŽE ODMÍTÁTE MÁ POSELSTVÍ, SKUTEČNĚ VĚŘÍTE, ŽE BYCH ROZDĚLIL SVOU CÍRKEV?


Má vroucně milovaná dcero,

konečně Mi vzdáváš díky, za tuto velice těžkou misi. Vím, kolik bolesti ti působí hlásání Slova Božího, protože to vyvolává mnoho zloby mezi těmi, co si namýšlejí, že jsou elita.

Má dcero, věz, že i když ti poskytuji laskavosti, budeš vždy kráčet sama a skončíš v pustině, stejně jako proroci před tebou. Pošlu ti někoho na pomoc, ale stále budeš osamocena. Ale vždy ti budu nablízku, když tě vlci budou štvát.

Řekni těm, kdo se nazývají mými skutečnými následovníky, kněžími a svatými služebníky, toto: Vždy uslyším hlasy malých, slabých, pokorných a čistého srdce. I když jsou vystrašeni z mých poselství, vždy upřednostním ty, kdo Mě skutečně milují. O kom teď mluvím? Mám na mysli ty, kteří nikdy nezapomněli, co jsem jim řekl. Neste můj kříž, následujte mě, ale připravte se, neboť vyhlašujete-li Slovo Boží bez zlé vůle, budete trpět mou bolest. Bez ohledu na to, jak si myslíte, že je nynější svět civilizovaný, budete nenáviděni, když povstanete ze vzdoru proti těm, kdo mě nesnášejí. Když nenávidí Mě, vás ukřižují.

Naslouchám tichým. Žehnám těm, kteří provádějí mé jasné instrukce pro vás, milovat ostatní, nehledě na to, jak vás trápí. Ti z vás, kdo mě odmítají skrze tato poselství, nesmí kvůli svým pochybám šířit nenávist proti komukoliv v mém jménu. Já Ježíš Kristus vám teď říkám, že přišel ďábel vyhlásit svůj konečný útok proti všem Božím dětem. Ti z vás, kteří Mi odmítnou naslouchat, propadnou kouzlu jeho oddaných služebníků.

Cožpak nevíte, že má církev bude napadena Satanem, a že všechno to bylo předpověděno? Moji nepřátelé budou chodit mezi vámi a vy stále nepřijímáte, že bych to dovolil. Vězte, že bitva o Armageddon se skládá ze dvou stran. Z těch, kteří věří v Boha a následují Slovo Boží a Zlého, jeho armády a všech, které podvádí. Satan podvede mnohé v mé církvi a jen ti, kteří zůstanou bdělí, a budou si dávat pozor na chyby v učení, budou schopni odolat svodům. Svádění je ten nejmocnější nástroj používaný podvodníkem. Klame tím, že zdánlivě hlásá Pravdu.

Naléhám na ubohé duše, které Mě milují a které zůstanou věrné mé církvi na zemi, aby poslouchaly. Musíte zůstat věrni mé církvi a přijmout kázeň, když vaši nadřízení zůstanou věrni tomu, co jsem dal světu, skrze svou smrt na kříži. Čas volby se blíží. Ohavnost se ještě nestala, ale až uvidíte tyto omyly, které jsou proti mému učení a mému daru svátostí, odejděte. Ten den je blízko. Pak se musíte scházet a pokračovat v následování pravidel mé církve, jak vám byly dány Petrem.

Vy, kdo se Mi teď posmíváte, protože odmítáte má poselství, skutečně věříte, že bych rozdělil svou církev a žádal po vás popření mého učení? Vyčkejte do dne, kdy budete vyzváni přísahat věrnost lžím ve jménu mé svaté církve na zemi, než zavrhnete mého proroka. Pouze z lásky k vám, tak mocné, vás neodvrhnu a nedovolím, abyste byli pohlceni démony.


Váš Ježíš


zpět