898. Poselství Ježíše ze dne 31. srpna 2013 v 21:45.


MNOZÍ Z VÁS, KTEŘÍ ŘÍKÁTE, ŽE MI SLOUŽÍTE, NEJSTE STO POSTAVIT SE A PROHLÁSIT SE ZA BOŽÍHO SLUŽEBNÍKA


Má vroucně milovaná dcero,

před časem jsem vám všem řekl, zasaďte semena, abyste nakrmili sebe a vaše rodiny během pronásledování. Říkám vám to z jistého důvodu. Musíte zasadit, byť jen pár semen – čistých semen, neupravených člověkem. Já pak rozmnožím plody, které přinesou a všichni budou mít dost jídla, až svět zažije hladomor. Tyto dny nejsou daleko a přijdou z mnoha důvodů.

Plodiny budou kontaminované zásahem chamtivých farmářů. Výsledná úroda nebude vhodná k jídlu. Kvůli válce bude jen málo mužů na obdělání půdy. A potom bude oheň vylit do čtyř koutů země a všechno se stane neplodné. Tyto hrozné zkoušky budou způsobeny rozšířením zla, ale mnoho lidí přežije, budou-li Mi důvěřovat. Musíte se teď připravit, jakoby se blížila válka a jídlo bylo na příděl. Zásobte se množstvím vody, protože vše, co uchováte, vám rozmnožím.

Prosím, nemyslete si, že vás žádám, abyste opouštěli své domovy, protože to není nutné. Trochu příprav a vzájemné pomoci je vše, co je potřeba. Má drahocenná Krev pokryje všechny, kdo věří v mé Varování lidstvu, protože čas otevření třetí Pečeti bude následován časem války.

Tolik lidí bude ignorovat Boží Slovo, obsažené v Knize Zjevení. Tak mnoho vůdců a posvěcených služebníků v mých církvích nereaguje na mého proroka, stejně jak to dělali před potopou.

Volám teď k Mým posvěceným služebníkům. Komu věříte? Mně, svému Ježíši, nebo blábolům těch, co tvrdí, že jsou experty v teologii, ale Pravdu neznají? Probuďte se. Pečeti se odlamují. Vaší povinností je pomáhat Mi zachraňovat duše, ale nezůstali jste bdělí k mému volání. Řekl jsem vám, že přijdu jako zloděj v noci. Až ten den přijde, bude příliš pozdě pro duše, které se nepřipravily.

Čas zvuku polnic k oznámení jejich odsouzení přijde rychle, ne však dřív, než budou Pečetě odlomeny. Co potom? Probudíte se a budete Mne v té fázi následovat, nebo Mi svým váháním způsobíte další ztrátu duší? Zatímco budete čekat na ostatní, až ukážou cestu?

Musím vám připomenout, že vaší úlohou je zachraňovat duše. Máte tak činit během svého života v mé službě a neustupovat pyšným a namyšleným, pokoušejícím se překroutit Mé učení. Mnozí z vás v mé církvi nechápou pojem mého Nového ráje a opomíjeli připomínat Božím dětem můj slib. Musíte jim připomínat Pravdu – o čase, před Posledním dnem.

Tak mnozí z vás, ač laskaví, dobří, láskyplní a s upřímnou oddaností mé církvi na zemi, zapomínají na můj Druhý příchod. Co myslíte, že to je, a co jste se naučili? Kolik proroků by bylo třeba, aby vás přesvědčilo, že tento čas je téměř u vás?

Kdy jste slyšeli, že Bůh neposílá své proroky připravit jeho děti na boj proti zkaženosti, která zamořuje lidskou duši? A co vám dává právo předpokládat, že Kniha Zjevení obsahuje lži? Popíráte mnoho z toho, co obsahuje a nediskutujete o tom. Proč? Nevíte, že to znamená, že popíráte Slovo Boží?

Pokoušíte mou trpělivost. Můj hněv je velký. Vaše tvrdohlavé odmítání přijmout můj dar zásahu k vaší přípravě, Mě uráží. Pronásledováním posvěcených služebníků, kteří Mě poznávají v těchto poselstvích, popíráte jiné dary spásy. Jste slepí a vaše nevědomost o mém učení a Božím Slovu, které je obsaženo ve svaté Knize mého Otce – Bibli – je ohromující. Říkáte, že Mi sloužíte, ale neznáte Mě, a tedy nevidíte.

Když je vaše víra slabá, nemůžete Mi otevřít svá srdce. Otevřete-li Mi vaše srdce, budete schopni Mě jasně slyšet, neboť budete naplněni Duchem Svatým. Žel, mnozí z vás, kteří říkáte, že Mi sloužíte, nejste sto postavit se a prohlásit se za Božího služebníka. Zahanbujete Mě a zahanbujete mé jméno, když veřejně ponižujete vaše stádo v mém jménu. Přestupujete všechna Boží přikázání, když odsuzujete ty, kdo následují tato poselství, neboť vám nebylo dáno právo, abyste to dělali. Vaše láska k sobě samým bude mít přednost před láskou ke Mně, Ježíši Kristu a kvůli tomu už nejste více hodni, abyste Mi sloužili. Jste příliš pyšní, než abyste stáli před mým trůnem.


Váš Spasitel
Ježíš Kristus


zpět