896. Poselství Ježíše ze dne 29. srpna 2013 v 23:53.


MUSÍTE SE MODLIT ZA JEJICH DUŠE, PROTOŽE JE PRODALI


Má vroucně milovaná dcero,

a vy, kteří se svědomitě modlíte mé modlitby modlitební kampaně, vězte, že přináším světu úlevu od nástrah démona.

Starý had padá, klopýtá a ztrácí moc, když se každý den snažíte modlit mé modlitby modlitební kampaně. A zatímco čas velkých zkoušek jde dál, vaše modlitby zvrátí mnoho z plánů zednářských sil ve světě, navržených k vyvolání chaosu a ovládnutí slabých a zranitelných. Pouhá jediná modlitba modlitební kampaně, kterou se modlíte z hloubi srdce, Mi stačí ke zničení moci arogantních politických vůdců, nemajících svědomí.

Sobectví je prokletí a překážkou ve schopnosti člověka žít v harmonii a míru. Posedlost osobními ambicemi nepřináší nic než rozdělení, jak se člověk snaží ovládnout ty, o nichž si myslí, že je potřebuje k tomu, aby získal víc.

Vy, kteří slepě posloucháte příkazy těch, co zastávají pozice moci a vedou vás k páchání činů odpudivých v očích Boha, a vy to víte, pak i vy budete shledáni stejně vinnými, jako jsou ti, kteří vás svádí k páchání takového zla. Vy, muži a ženy, jejichž moc nad ostatními byla získána díky úplatným činům a jiným nepoctivým prostředkům, budete mít hodně co dělat, jestli se chcete radovat z mého nádherného království.

Sobce a pyšné přivedu k pádu. Mrštím s vámi o zem, dokud se nestanete tak pokornými jako ti, které jste pošlapali.

Vyříznu srdce těm zatvrzelým a tvrdošíjným duším, které nehledí na potřeby druhých, kromě svých vlastních. Naučí se, že nedokážou-li milovat, tak ani oni nebudou milováni. Tyto ubohé duše, které byly před vámi ve světě všemožně vyvyšovány, jsou oběti Satana. Místo potlesku jejich vychloubačnosti a přijímání jejich nenasytitelné potřeby veřejného obdivu, se musíte modlit za jejich duše, protože mnozí je prodali.

Musíte chovat ve vašich srdcích mnoho duší ve vlivných pozicích, včetně těch v politice, světě hudby, médiích, zábavním průmyslu a ve finančnictví, protože mnozí se stali otroky sebe samých a svých potřeb, které slouží jen jejich smyslnosti a touhám. Zamořují nevinného, který je napodobuje a kopíruje jejich životní styly, které je oddělily od Boha.

Já, Ježíš, zavrhuji svět falešných idolů, vytvořený těmi, kteří nechtějí nic než moc, bohatství a možnost ovlivňovat jiné.

Rozšíření ateismu bylo způsobeno lidskou pýchou na své vlastní schopnosti. Bylo způsobeno lidskou vírou, že smrtelný člověk, díky daru lidské inteligence, má všechny odpovědi na skutečný smysl vašeho života na zemi.

Mladé duše jsou pro Mne ztracené, protože zbožňují falešné idoly v podobě světských věcí, módy, hudby a světa zábavy. Není to proto, že se nesmí těšit ze života – protože to Mi činí potěšení – je to jejich nedostatek lásky ke Mně a jejich vlastní těla, co Mě trápí. Narodili se čistí a dokonalí. Jejich těla jsou darem nebes. Znesvěcují svá těla a nestydí se provádět obscénní činy, aby k sobě přitáhli nevinné duše. Mnozí z těch, s takovou mocí, prodali své duše za talent inspirovaný ďáblem. Jediným důvodem, proč dostali takové dary, bylo poskytovat světu potěšení, jako talent daný jim Bohem. Ale Satan pokoušel mnohé a slíbil jim výměnou za jejich duše nádherný a zářný život bohatství, pochlebování, slávy a potěšení. Když tyto dary dostali, použili je k zamoření dalších duší. A tak to pokračuje, dokud se milióny jiných duší nestanou otroky Satana. Mnohé duše, které následují falešné idoly, jsou přitaženy k drogové závislosti. Nemají stud, skromnost, ani skutečnou vzájemnou lásku, jak se každý pokouší soupeřit o větší pozornost.

Tak mnoho času je promarněno v bitvě o vlastní slávu, vyvolanou chorobnou láskou sebe sama, kde Bůh nemá vůbec žádnou úlohu v jejich životech. Mnozí z nich Boha otevřeně odmítají skrze znesvěcení svatého kříže – tak málo studu mají. Vězte, že by podstoupili strašný osud, kdybych nezasáhnul. Tito jsou právě jen jedna skupina ztracených duší, které sesbírám, a pak jim poskytnu dar spásy, kvůli vašim modlitbám, moji milovaní následovníci. Vezmu je touto speciální modlitbou do mého útočiště.

Modlitba modlitební kampaně (117):

Za ty, kteří prodali své duše

"Nejdražší Ježíši, zasvěcuji Ti duše (uveďte je zde) a všechny, kteří vyměnili své duše za cenu věhlasu.

Zbav je jejich nákazy. Odvrať je od hrozby Iluminátů, kteří je pohltí.

Dej jim odvahu, aby beze strachu unikli z tohoto zlého otroctví. Vezmi je do své náruče milosrdenství a uveď je do stavu milosti, aby mohli stanout před Tebou.

Svým božstvím mi pomoz, skrze tuto modlitbu, vyvléct Satanovy adoptované duše ze zednářství. Osvoboď je z okovů, které je svazují a které budou mít za následek strašlivá muka v komorách pekla.

Pomoz jim skrze utrpení vybraných duší, skrze mé modlitby a skrze tvé milosrdenství, být v přední řadě, připraveni vstoupit do bran nové éry pokoje – do Nového ráje. Úpěnlivě Tě prosím, osvoboď je ze zajetí. Amen."


Váš Ježíš


zpět