893. Poselství Ježíše ze dne 26. srpna 2013 v 20:20.


FARIZEOVÉ ZBIČOVALI A ZAVRAŽDILI MNOHÉ, NEŽ MĚ NAKONEC UKŘIŽOVALI


Má vroucně milovaná dcero,

než jsem byl ukřižován, bylo o Mně vytvořeno mými nepřáteli mnoho nenávistných lží. Farizeové mnohokrát pořádali setkání, aby rozhodli, co se Mnou. Nepřipustili by ani na minutu, že jsem byl poslán Bohem zachránit lidstvo. Jak ti mě nenáviděli. Jak křičeli a trápili Mé učedníky, které chytili.

Farizeové zbičovali a zavraždili mnohé, než Mě nakonec ukřižovali. Jejich brutalita a zkaženost byly proti Božímu učení a nejsvětější Bibli. To je ale neodradilo, když Mě dopadli. Kázali by Boží Slovo, a vzápětí by ho popřeli – obojí současně. Nejen, že Mne odsoudili, ale prohlásili, že Bůh by nikdy takového Mesiáše neposlal. Dívali se spatra na pokorné a prosté lidi a ty, které měli za teologické ignoranty. Jejich nenávist ke Mně vyděsila mnoho prostých duší, které navštěvovaly chrámy. Ti, kteří se ptali, proč Mě farizeové odsoudili, byli také odsouzeni, protože si troufali zpochybnit jejich důvody mého zavržení.

Když jsem chodil po zemi, kázalo mnoho falešných proroků a Já jsem byl považován za duševně chorého a nesnesitelného. Mnozí z těchto falešných proroků citovali z Knihy Genesis a dělali směšné závěry, které urážely Boha, a přesto byli tolerováni a byla jim věnována určitá pozornost.

Přestože zázraky, které jsem vykonal, byly dosvědčeny, stejně neotevřeli své oči Pravdě, protože vidět nechtěli. Tehdejší kněží pronášeli mnoho veřejných proslovů, kde Mě odsoudili jako syna Satanova a varovali ty, kdo byli viděni v mé společnosti, že budou vyloučeni z chrámů. Odvrhli mě, protože nebyli schopni strávit můj prostý původ, a proto, že moje vzdělání neodpovídalo jejich náročným očekáváním. Proto usoudili, že není možné, abych byl Mesiášem. Domnívali se, že Mesiáš přijde z jejich vlastních řad. Proto nemohli vystát nic, co bylo spojeno se Mnou. Cítili se ohroženi mými slovy, která se jich, přestože Mě odmítali, dotýkala určitým způsobem, který nechápali.

Nebyli připraveni na můj První příchod. Rozhodně nejsou připraveni na můj Druhý příchod dnes. Kdokoliv, kdo si troufne říct, že je prorok, poslaný varovat Boží děti před mým Druhým příchodem, bude tolerován, dokud nezačne odhalovat Pravdu. Ale když se zjeví skutečný prorok a promlouvá Boží Slovo, on, nebo ona, bude nesnášen a veřejně odsouzen. Až uvidíte naprosté odsuzování, založené na neznalosti mých slibů, že přijdu znovu, a když nenávist bude tak prudká, že její pachatelé poruší Boží Slovo, budete vědět, že jsem to Já, koho nenávidí. Pouze Já mohu mezi hříšníky přitahovat takovou nenávist. Pouze můj hlas vyvolá takový odpor.

Kdybych v tomto čase chodil po zemi, ukřižovali by Mě znovu. Ti, kdo tvrdí, že Mě milují a kdo vedou mé stoupence v křesťanské církvi, by byli, žel, první, kdo by vrazili první hřeb do mého Těla.

Pamatujte, že nikdo není hoden postavit sebe přede Mne. Žádný z vás není oprávněn veřejně odsuzovat mé Slovo, když Mě nezná. Vy, kteří Mě odsuzujete, když se pokouším naplnit poslední smlouvu mého Otce, nemáte trochu studu. Vaše pýcha se Mi hnusí. V mých očích jste odsoudili své vlastní duše. Nenaučili jste se o Mně nic. Nevěříte v Písmo svaté, protože popíráte, že můj Druhý příchod se uskuteční.

Poslední den budete vyzváni spočítat duše, které jste Mi ztratili. V ten den, kdy budete křičet o mé milosrdenství, nebudete schopni podívat se Mi do očí.


Váš Ježíš


zpět