892. Poselství Boha Otce ze dne 25. srpna 2013 v 18:00.


BOJTE SE, VY, CO SE STAVÍTE PROTI MÉMU SYNU A PROKLÍNÁTE HO


Má nejdražší dcero,

předám světu veliký dar, kvůli této nejsvětější misi. Chystám se zachránit 200 miliónů duší, bez váhání, bez ohledu na to, jak Mě urážejí a učiním tak příští týden kvůli utrpení spojeným s touto misí.

K mému zásahu došlo na tvou žádost, má dcero, a Já budu pokračovat v rozdávání velkých darů v průběhu této mise. Ti, kteří Mě milují, budou trpělivě snášet pronásledování, kterému čelí a budou je snášet i nadále, protože je to mé přání.

Ti, kdo tě pronásledují, má drahá maličká, protože pokračuješ v hlásání Božího Slova mého Syna, musí vědět toto. Démonizujete-li mého Syna, potrestám vás. Démonizujete-li jeho nejsvětější Slovo, a pak říkáte, že jste Boží děti, uvrhnu vás do pustiny. Nic nebude bránit mému proroku dokončit tuto misi. Nic. Zkoušejte, co chcete, neuspějete, neboť povedete boj, který nikdy nevyhrajete. Mé všemohoucí moci se nelze dotknout, manipulovat jí, nebo ji napadnout. Napadněte můj božský zásah k záchraně světa a pocítíte můj hněv. Budete zničeni. Bojte se, vy, co se stavíte proti mému Synu a proklínáte Ho. Vaše pýcha a neposlušnost budou vaším pádem. Varoval jsem skrze proroky dávných časů před následky nedbání mého hlasu.

Teď dotahuji do konce počátek závěrečného náporu na lidstvo. Svolil jsem k poslední bitvě. Dal jsem Zlému poslední šanci zamořit ty, kdo jsou k němu přitahováni. Dělám to, aby díky milosrdenství mého Syna se duše vzepřely šelmě. Udělají to kvůli své věrnosti mému Synu. Ti, kteří neznají Mne či mého Syna, obdrží velké milosti, aby přijali spásu. Veškerá spása je z moci mého milosrdenství. Jen neústupná, zatvrzelá srdce zůstanou věrná šelmě. Všechny ostatní přitáhnu k sobě. Zajistím, aby se každé duši dostaly všechny možnosti k vykoupení se před mým Synem před Posledním dnem.

Tato poslední mise byla vytvořena v nebi od počátku. Všichni andělé a svatí v jednotě pracují na přivedení všech mých dětí zpět ke Mně, jejich milovanému Otci. Poslední cesta je teď. Všichni, kdo jdete s mým Synem, zůstaňte v tomto čase blízko Něj. Nedokážete vydržet tuto bolestivou cestu, nebudete-li poslouchat co vám říká. Nenechejte se ovlivnit těmi, kteří budou dnem a nocí usilovat přinutit vás vrátit se zpět. Pokud to dovolíte, shledáte velmi těžkým znovu se sebrat. Bez mého Syna jste ničím. Jste ničím beze Mne. Dokud se nevzdáte všeho a nebudete následovat Pravdu, nikdy ji nenajdete.

Pokuste se bránit Mně, svému Stvořiteli, předávat světu Pravdu, a srazím vás a váš nářek nebude k utišení. Pyšné a arogantní, co myslí, že znají víc než Já, uvrhnu do pustiny. Neuspějete, budete-li odporovat mému Slovu a popírat mou přítomnost, když se pokouším vás zachránit.

Nevděční lidé, zbývá vám málo času. Poslechnete-li Mne, můžete ke Mně přijít, pouze však se připlazit s tváří k zemi a padnout v pokoře před mým Synem. Má mise dosáhla velmi nebezpečné fáze, kdy ti, kdo jsou nepřátelé mého Syna, vyvinou veškeré úsilí rozsápat ji na kusy. Může se zdát, že se tak stane, ale vězte, že tito mí nepřátelé mají velmi málo času a brzy, až Mi dojde trpělivost, už víc nebudou, protože nikdy nespatří mou tvář.


Váš Otec
Bůh Nejvyšší


zpět