891. Poselství Ježíše ze dne 24. srpna 2013 v 23:15.


TENTO OHEŇ BUDE SVRŽEN NA NEPŘÁTELE ZEMĚ A TY, KTEŘÍ SOUŽÍ TYTO DVA SVĚDKY


Má vroucně milovaná dcero,

ty a všichni, kdo byli požehnáni Pravdou, musí vědět, že Satanův hněv proti této misi roste. Jeho troufalý zásah znamená, že se teď před tebou projevuje fyzicky potřetí. Sténá v bolestech, neboť nemůže vydržet mé Světlo, které je v tobě. Potřebnou sílu, bránící mu v útočení na vás, musíš získávat modlitbou svatého růžence. Ó kdyby mohly duše vidět, co ti umožňuji vydržet v zájmu této mise, omdlely by z šoku.

Ti, co Mě urážejí během příprav na spásu duší, budou zavrženi, jakmile bitva zesílí, než se antikrist představí světu. Budete-li poslušní a bez pochybností a námitek ke všemu, oč vás požádám, bude možné, abych spasil mnohem více z vás a vyrval vás ze sevření klamu, vsazeného do vaší mysli Zlým.

Nevěříte, že Já vás ochráním? Nevíte, že přijímáte-li milosti, které vám dávám ku pomoci přestát bolest odmítnutí, že jsou bezvýznamné, má-li přijímající duše výhrady či pochyby? Já vás nemohu naplnit silou, odvahou a darem Ducha Svatého, když se krčíte a schováváte. Musíte být otevření mému volání, mé lásce, mým darům.

Pečeti v Knize Zjevení se již otevřely. Teď když se otevřely, oheň bude bojovat s ohněm. Tak jako propuká oheň nenávisti, když se šelma připravuje, tak bude oheň vylit na zemi mým Otcem. Tato válka nebude pouze duchovní. Země se bude otřesena, rozštěpena a oheň ji spálí, neboť můj Otec koná tresty, aby mohl zdržovat činnost zlé skupiny.

Moci mého Otce by se měli obávat ti, kdo slepě následují lži, jež jsou uvaleny na svět Zlým. On oplatí každý váš zlý skutek – vědomý či nevědomý – když vzdáváte poctu nepříteli Boha. Moc daná mým Dvěma svědkům – křesťanské církvi a Izraeli – znamená, že ohněm vycházejícím z jejich úst, budou šířit plameny Ducha Svatého. Tento oheň bude také svržen na nepřátele na zemi a ty, kdo pronásledují tyto Dva svědky. Nepodceňujte bitvu o duše, neboť bude děsivá pro ty, kdo popírají Slovo Boží. Ti kdo mu dostojí, budou ochráněni, aby jejich provolání Pravdy mohlo být předáno těm, kteří nemají ponětí, co postihlo lidstvo.

Proto musíte přijmout mé milosti, aby vám daly sílu potřebnou k boji v mé armádě, abych mohl přinést konec zkaženosti.


Váš Ježíš


zpět