889. Poselství Matky Spásy ze dne 23. srpna 2013 v 14:09.


ANTIKRIST, IHNED PO SVÉM VYSTOUPENÍ, PROHLÁSÍ, ŽE JE ZBOŽNÝ KŘESŤAN


Mé dítě,

jak jen křesťané budou trpět, až nemoc hříchu, v mnoha podobách, všude zachvátí svět.

Chystá se pokus k naprosté likvidaci křesťanství, který má mnoho podob. Zjistíte, že až bude křesťanům upřeno právo na veřejné vyznání víry v Boha, tak každé jiné víře, ne z Boha, to bude dovoleno. Jinověrci budou velmi podporováni, až se ve jménu svých občanských práv budou dožadovat spravedlnosti. Důsledkem bude další rozšíření hříchů, které se hnusí mému Otci.

Lidem bude v jejich zemích vnucováno přijímat hřích a cokoliv namítnout proti takovým zákonům bude pro křesťany trestný čin. Budou označeni za nemilosrdné, pravicové a netečné k lidským právům druhých. Všechny žádoucí vlastnosti duší, dané mým Otcem, budou zneužity především ve snaze ospravedlnit takovou špatnost svým národům.

Až nemoc těla sevře společnost, mnohé zabije. Po čase velkého smutku a množství úmrtí se ale zbytek společnosti k této nemoci stane imunní. Hřích způsobí nemoc těla v mnoha národech, až soudy Pečetě budou vyhlášeny Spasitelem lidstva a vylity na zem anděly Pána. Mnozí budou zabiti v odčinění za zlo člověka. Tato očista bude pokračovat, dokud zde zbudou jen ti, kteří jsou imunní k smrti pro svou lásku k Bohu.

Křesťané budou velmi trpět mnoha způsoby. Bude jim vzata jejich víra a na jejím místě uvidí ohavnost. Jejich bolest, která již začala, je stejná, jakou prožívá v tomto čase můj Syn. Potom budou muset být svědky překvapující podívané, jak antikrist, ihned po svém vystoupení, prohlásí, že je zbožným křesťanem. Použije mnoho citátů z Bible ve svých projevech k světu. Unaveným křesťanům, kteří až do té chvíle trpěli, se náhle uleví. Konečně, budou si myslet, je zde muž, seslaný z nebe jako odpověď na jejich modlitby. Z jeho úst se budou řinout mnohá sladká a utěšující slova a bude se jevit jako seslaný Bohem do té míry, že se bude zdát, že napravuje bezpráví způsobené křesťanům. Bude se pečlivě starat o to, jak je vnímán křesťany a zejména římskými katolíky, neboť ti se stanou jeho hlavním cílem.

Všichni budou obdivovat antikrista, jeho takzvané křesťanské skutky a gesta a jeho domnělá láska k Písmu svatému jej okamžitě udělá pro mnohé přijatelným. Přitáhne k sobě všechny národy a pustí se do utváření obřadů pro jiná náboženství a zejména pohanské organizace, aby tak mohli pracovat spolu a přinést světu mír. Bude mít úspěch ve sjednocování zemí, které byly až dosud nepřátelské. V zemích zničených válkou bude klid a jeho obrazy se objeví všude. Svého posledního velkého úspěchu dosáhne, až včlení všechny národy, které sjednotil, do sféry katolické církve a všech ostatních křesťanských vyznání. Toto sjednocení vytvoří nové jednotné světové náboženství. Od tohoto dne se na zemi rozpoutá peklo a vliv démonů bude na své nejvyšší úrovni od potopy světa. Lidé budou viděni, jak uctívají Boha v nové církvi jednotného světového řádu a budou se zdát zbožní v každém ohledu. Potom, mimo kostely, se budou otevřeně oddávat hříchu, neboť žádný hřích jim nebude hanbou. Pod hypnotickým vlivem falešné trojice – trojice vytvořené Satanem – budou prahnout po každém druhu hříchu jako po prostředku podporujícím jejich znovu nalezenou chuť.

Tato nemorálnost bude zahrnovat hříchy těla, kde nahota bude přijatelná, jak lidé se zapojí do obscénních hříchů těla na veřejných místech. Vraždy budou běžné a páchané mnoha lidmi, včetně dětí.

Uctívání Satana a černé mše se budou konat v mnoha katolických kostelech. Na potrat bude pohlíženo jako na řešení problémů všeho druhu a budou dovoleny až do dne porodu.

Brzy se stane trestným činem projevit jakýmkoliv způsobem věrnost Ježíši Kristu. Budete-li viděni s pravým křížem, shledáte, že jste se dopustili přestupku, protože jste porušili zákon. Právo ve vašich zemích se stane dvojím právem – kde politika a náboženství budou v novém světovém řádu propojeny.

Následkem tohoto pronásledování budou mnozí nevědomky uctívat šelmu a zamoří se nákazou. Zamoření bude takové, že zradí bratra, sestru, matku a otce úřadům, zůstanou-li věrni křesťanství. Vaší jedinou nadějí, děti, je modlitba, aby vám byla podporou v této době.

Vybízím vás naléhavě, abyste si uchovali všechny svaté předměty, růžence, posvěcené svíce, svěcenou vodu, výtisk Bible a svatý denní misál spolu s knihou modliteb modlitební kampaně. Musíte mít ve svých domovech Pečeť živého Boha a nosit ji u sebe, pokud je to možné. Můj Medailon spásy obrátí ty, kteří jej budou nosit, a bude jim projeveno milosrdenství mým Synem. Žádám tě, dítě, abys nyní nechala vyrobit Medailon spásy a udělat škapulíř Pečetě živého Boha.

Toto poselství je varováním z nebes před věcmi, které přijdou. Musíte naslouchat mně, Matce Spásy, protože vás musím vést k Pravdě, abyste vždy zůstali skutečně věrni mému Synu.

Jděte v pokoji, děti, a buďte klidné, protože tyto zkoušky, díky Božímu milosrdenství, budou krátké. Důvěřujte mně, své Matce, protože budu vždy s vámi během těchto zkoušek. Nikdy nebudete samy.


Vaše Matka
Matka Spásy


zpět