883. Poselství Matky Spásy ze dne 17. srpna 2013 v 16:45.


BUDOU POTŘEBOVAT NAJÍT ÚTOČIŠTĚ, ABY MOHLI ZAJISTIT KAŽDODENNÍ MŠE A NEJSVĚTĚJŠÍ EUCHARISTII


Ó, mé drahé děti,

jak jen se mé srdce rmoutí nad utrpením, jemuž zakrátko budou čelit kněží v katolické církvi.

Tak mnoho vzácných služebníků mého Syna, jejichž jediným přáním je sloužit Bohu a přivádět duše na správnou cestu ke spáse, bude brzy stát před zkouškami takové velikosti, že mnozí odpadnou strachem. Mnozí budou slepí k Pravdě a přijmou velké změny a přivítají je v chybné víře, že jsou pro dobro všech. Ti, kteří poznají podvod, jenž bude předložen katolíkům, utečou. Budou mít takový strach ze svého osudu, že církev opustí, neboť budou příliš slabí, než aby se takovému zlu postavili.

Kněží, kteří odmítnou přijmout falešné učení, budou obviněni z kacířství a mnozí budou veřejně pokáráni za neuposlechnutí těch, kterým se zodpovídají. Mnozí budou exkomunikováni. Jiní se stanou mučedníky. Pak zde budou ti, kdo v tajnosti povedou církev – církev danou světu mým Synem.

Budou potřebovat najít útočiště, aby mohli zajistit každodenní mše a nejsvětější eucharistii. Budou vedeni Duchem Svatým a budou následováni armádou zbylých mého Syna, která zůstane naprosto oddaná jeho učení a svátostem až do Posledního
dne.

Máte-li jakékoliv pochybnosti o platnosti tohoto varování, musíte porozumět tomu, že já, milovaná Matka Kristova, budu použita k zakrytí skutečného úmyslu těch sil, které vstoupily do církve mého Syna na zemi. Budu využita jako loutka církve, abych odvedla pozornost lidí od pravých úmyslů této zločinné skupiny. Aby přesvědčili Boží děti, že zůstávají věrné pravému Božímu Slovu a tradicím katolické církve, vytvoří obřady, o nichž řeknou, že mě uctívají. Použijí proroctví z Fatimy k znesvěcení mého obrazu tak, že světu předloží velkou lež. Využijí mě, aby pošpinili církev mého Syna, a všechno co udělají, bude učiněno zpětně, v souladu s požadavky Zlého.

Vytvořením dojmu, že uctívají Matku Boží, mnozí katolíci budou uvedeni do falešného pocitu bezpečí. To způsobí, že jakékoliv pochybnosti, které by jinak měli, až uvidí podivné nové dodatky ke mši a svátostem, budou okamžitě zapomenuty. Jak velký zármutek mi to přináší. Můj obraz bude záměrně použit k urážce mého Syna.

Satan mnou opovrhuje. Také se mě bojí. Aby zranil mého Syna, udělá všechno, aby skrze duše, které ovlivňuje, poskvrnil můj obraz mnoha tajnými rituály a černými mšemi. Má socha bude ozdobena satanskými symboly a Já budu na mnoha místech znesvěcena zednářskými skupinami, které získaly kontrolu.

Modlete se, modlete se, modlete se, děti, každý den, o sílu se utkat odvážně s takovým zlem. Nebojte se ho. Přijměte, že Satanova armáda nyní ovládá mnoho národů v každé části světa. Když to přijmete, pak vám může být dána síla a odhodlání, které potřebujete. Když poprosíte o tyto milosti modlitbami modlitební kampaně, budete schopni pomoci zmírnit toto zlo.


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět