881. Poselství Ježíše ze dne 15. srpna 2013 v 21:57.


PRVNÍ SOUD JE BLÍZKO A JÁ BEZBOŽNÉ ZAVRHNU


Má vroucně milovaná dcero,

volám ke všem mým stoupencům, kteří znají Pravdu, aby ukázali odvahu v těchto těžkých časech pro lidstvo.

Čas, kdy propuknou války současně v mnoha národech, je velmi blízko. Až uslyšíte o všech těchto válkách a budete svědky naprosté ukrutnosti tyranů, vzájemně propojených, kteří tyto války vyvolají, budete vědět, že čas k mému Druhému příchodu je blízko.

Další z vás rozpoznají Pravdu, obsaženou v Knize Janově – ve Zjevení – jak se vám nyní odhaluje. Nebojte se, neboť všechny tyto věci se musí stát. Mnozí, kdo nepřijímají tato poselství, dělají vážnou chybu, neboť Kniha Pravdy pouze shrnuje detaily a tajemství obsažená v Knize Zjevení. Já, Beránek Boží, jsem jediný, kdo je oprávněn – jen Já mám svolení mého Otce – otevřít Pečetě, které obsahuje.

Nevěříte-li v Knihu Pravdy, potom nevěříte ani v Knihu Zjevení. Varuji vás. Ti, kdo odmítají Knihu Zjevení, zříkají se mého milosrdenství. Ale během mého Velkého varování jim skrze Boží zásah bude ukázána Pravda, jinak by Mě mnozí nikdy nepoznali, nebo neporozuměli velkému milosrdenství, které přináším světu. Nesmíte ke Knize Zjevení nikdy nic přidat, pokoušet se ji vykládat, nebo cokoliv z ní odebrat, aby to vyhovovalo vašim přáním, jinak budete kvůli tomu trpět. Uděláte-li to, pak manipulujete se Slovem Božím. Tato Kniha vám byla slíbena. Bůh poslal svého sedmého posla odhalit Pravdu. Přijměte to s důvěrou ve Mne, nebo budete kráčet osamělí, v nevědomosti o strašném podvodu, který postihne ty, kdo odmítají Slovo Boží.

Ve světě se nyní přihodí mnoho, mnoho, změn, kterých si žádný člověk nebude moci nevšimnout. Náboženství se stanou nesmyslem, jak milióny přijmou pohanskou víru, o níž jim řeknou, že uctívá Boha. Řeknou vám, že pokora a láska k chudým bude důvodem, proč obnovená a osvícená církev bude ohlašovat nový začátek. Jako beránci na porážku budete vedeni do jezera ohně. Až si uvědomíte strašnou ohavnost, do níž jste byli vtaženi, může být už příliš pozdě. Vzdáte-li hold šelmě, zamoří vás a mnozí se časem stanou jejími otroky.

Velké změny ve světové politice a mediálních systémech, povedou k velkému rozdělení. Ti, kdo jsou věrni Bohu ve všem, co bylo světu dáno Mnou, Ježíšem Kristem, budou žít. Ti, kteří Mě odmítnou, nebudou mít život, neboť se stanou neschopnými přijmout mé milosrdenství. Mé srdce, přesto, že kvůli tomu bude roztrženo ve dví, se zatvrdí, a moje spravedlnost převáží.

První soud je blízko a Já zavrhnu bezbožné, protože nové nebe a nová země přivítají jen ty, kdo přijali mé milosrdenství. Mnozí si řeknou: "Bůh je milosrdný. Neukázal by nikdy takovou krutost". Má odpověď je: Země, jak ji znáte, už více nebude. Místo ní se objeví nová, obnovená země – mnohem prostornější, větší než dříve, kde bude sídlit dvanáct národů, bok po boku, v láskyplné harmonii. Jen ti, kdo zůstanou věrni Mně, a ti, kdo Mě neznají, ale přijmou moji ruku, až jim dokážu Pravdu při Varování, vstoupí do bran. Pak je zavřu. Potom už nikdo další nevstoupí, neboť můj soud bude učiněn. Všechen smutek bude zapomenut a zlí budou uvrženi do pekla, kde budou trpět navěky. Člověk nesmí nikdy podceňovat moji velkou lásku, milosrdenství a soucit. Ale měl by se také bát mého trestu, neboť bude konečný, až zazní polnice ve Velký den Pána.

A pak bude po všem.


Váš Ježíš


zpět